Playlist

Živé vysílání

18:05 Myšlenka na den
Klenoty (R)
18:30 Štafeta
Rodinné rady (R)
19:00 Písničky
19:15 Kanafásek
O větříkovi Všudyfoukalovi (2/9): Stará lampa
19:30 Písničky

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Klenoty - Marie Faldynová


Ekonomika

Hospodaření Trans World Radia

graf xy

TWR-CZ je nezisková organizace ekonomicky závislá na darech posluchačů a křesťanů, kteří její službu považují za užitečnou a podporují ji.

TWR-CZ na svůj provoz nepřijímá žádné dotační prostředky z veřejných zdrojů ČR a EU. TWR-CZ nevysílá reklamu a nemá příjem z reklamy.

Dary odeslané na účet TWR-CZ jsou odečitatelnou položkou z daňového základu dárce (limit určuje zákon). Možnosti jak finančně podpořit činnost TWR-CZ najdete zde.

Hospodaření TWR-CZ podléhá pravidelné daňové kontrole, vnitřní kontrolu efektivního využití prostředků provádí Rada TWR prostřednictvím kontrolní komise (viz Organizační struktura TWR-CZ). Hospodaření je každoročně zveřejňováno v jarním vydání zpravodaje Anténa.

Na využití finančních prostředků v souladu s misijním posláním TWR-CZ ukazuje především hlavní produkt činnosti TWR-CZ – vysílání Rádia 7.

Potřebný roční rozpočet redakce představuje aktuálně částku kolem 6 milionů českých korun.

V době vysílání ze zahraniční redakce TWR v Monte Carlu (1970-1990) byla celá její činnost sponzorována dary ze zahraničí. I nově vzniklá samostatná redakce na českém území (po roce 1990) byla zpočátky rovněž závislá na darech věřících v zahraničí. Jsme vděčni za to, že česká církev postupně přebírala svou zodpovědnost za tuto misii v její zemi. Dnes tvoří cca. 85% příjmů TWR-CZ dary věřících z Česka. Zbytek příjmů je z darů ze zahraničí a ze společných projektů s TWR-E.

Vytisknout E-mail

Rádio 7

Stanice Rádio 7

Rádio 7 je stanice, kterou provozuje společnost Trans World Radio (TWR-CZ). Od 10. září 2019 vysílá Rádio 7 celodenně v českém jazyce na internetu a od  12. listopadu 2019 je toto vysílání přístupné i na satelitu.  O možnostech poslechu Rádia 7 se dočtete zde.

Program nabízí živé vysílání v češtině 24 hodin denně. Redakce klade důraz na mluvené slovo, a to především na sdělení biblického poselství. Na každý týden připravuje 55 pořadů (některé mají i několik premiér během týdne). Programové schéma vysílání najdete zde.

Snažíme se zůstávat v kontaktu s posluchači – nejen skrze vysílání, telefonickou, e-mailovou nebo poštovní korespondenci, ale také skrze sociální sítě. Rádio 7 má svůj profil na facebook , Instagram  a také  youtube_icon_small.

Něco z historie

TWR-CZ od doby svého založení v roce 1990 připravovalo křesťanské pořady a vysílalo je na různých stanicích, které byly ve vlastnictví jiných společností – TWR-I, Čro Plzeň nebo Radio Proglas. Nevlastnilo žádnou svoji stanici.

Rádio 7 vzniklo jako společný projekt česko-slovenského internetového a satelitního křesťanského vysílání. V roce 2003 založily česká společnost TWR-CZ a slovenská TWR-SK (dnes TWR-Media) společnost T.W.Rádio s.r.o., registrovanou na Slovensku. Tato společnost získala licenci na rozhlasové satelitní vysílání s názvem stanice Rádio 7. Licence pro Rádio 7 byla přidělena v roce 2005 na 8 let vysílání a později prodloužena do roku 2021.  V roce 2006 začalo Rádio 7 vysílat. K satelitnímu vysílání se později připojilo i internetové vysílání Rádia 7 se stejným obsahem.

Každá ze společností TWR-CZ a TWR-Media zajišťovala 12 hodin vysílání Rádia 7 denně. V roce 2019 se obě společnosti dohodly oddělit své vysílání a vysílat na internetu v každém jazyce celodenně samostatně. Společné česko-slovenské vysílání na satelitu bylo ukončeno 31.12. 2019. Od tohoto data bude možné si na satelitu naladit pouze celodenní české vysílání.   

Název stanice Rádio 7 byl vybrán tak, aby se psal stejně slovensky i česky a aby symbolicky vyjadřoval nonstop vysílání. Proto tedy sedmička, která označuje 7 dnů v týdnu a zároveň je číslem Boží plnosti a požehnání.

 

Vytisknout E-mail

TWR

Trans World Radio

Kdo jsme?

Trans World Radio (zkratka TWR-CZ) je nezisková misijní organizace zaregistrovaná jako zapsaný spolek, registrovaný u Krajského soudu v Brně pod značkou L 314.

Organizační struktura TWR-CZ je popsána zde.

TWR-CZ je nezávislým národním partnerem největší rozhlasové sítě světa, mezinárodní křesťanské rozhlasové misie Trans World Radio – International (TWR-I) a její pobočky TWR-Europe (TWR-E).

TWR–CZ se připojilo ke společnému programu šíření evangelia. Evangelium je dobrá zpráva o Bohu Stvořiteli a Jeho synu Pánu Ježíši Kristu, který byl ukřižován jako výkupné za hříchy lidí. Díky tomu Bůh nabízí věčný život jako protipól věčného posmrtného trápení. Tuto nabídku může přijmout každý člověk tak, že činí pokání ze svých hříchů, přijímá, že za ně zaplatil svým životem Ježíš Kristus a rozhoduje se pro osobní vztah s Bohem a život pod Jeho vedením.

TWR-CZ je tedy společenství lidí, kteří prostřednictvím rozhlasového vysílání sdělují zprávu o Bohu a Jeho poselství dalším lidem.

TWR-CZ nepodléhá žádné církvi, ale úzce s církvemi spolupracuje na principu dobrovolnosti a hledání společných cest k naplňování poslání církve. Základem pro spolupráci je vyznání Ježíše Krista jako osobního Pána a Spasitele.

Jaké máme cíle?

Posláním TWR-CZ je pomáhat křesťanským církvím a místním sborům naplňovat příkaz Ježíše Krista získávat Jeho učedníky ze všech lidí.

TWR-CZ přináší evangelium lidem všech generací v České republice prostřednictvím mluveného slova vysílaného skrze rádio.

TWR-CZ chce oslovovat lidi hledající Boha a zároveň pomáhat křesťanům v jejich duchovním růstu.

Jaké máme hodnoty?

TWR-CZ ve své práci především ctí autoritu biblického textu; respektuje přitom znění základních dokumentů mezinárodní sítě TWR-I (Vyznání víry, Lausannská smlouva).

TWR-CZ se nevyjadřuje k politickým otázkám. Aktuální společenská témata, zejména jejich etickou stránku, nahlíží z pohledu Bible.

Služba TWR-CZ je naddenominační – spojujícím prvkem je základní zvěst evangelia. Na činnost TWR-CZ dohlíží Rada TWR-CZ, složená ze zástupců různých protestantských církví.

Co děláme?

Těžiště činnosti spočívá v produkci křesťanských rozhlasových pořadů (v současné době zajišťujeme 55 pořadů týdně) a zajištění jejich vysílání zejména prostřednictvím stanice Rádio 7 (24 hodinové české vysílání na internetu a v brzké době  i na satelitu).

Kromě vysílání Rádia 7 připravuje TWR-CZ také pořady pro Radio Proglas, které vysílá celoplošně také na VKV (neděle – pátek 15 minut, sobota – 60 minut).

Odvysílané pořady Rádia 7 jsou po určitý čas nabízeny k poslechu a ke stažení v audioarchivu na stránkách TWR-CZ a Radia7 (www.twr.cz a www.radio7.cz).

Na webových stránkách TWR360 (www.twr360.org) je trvale k dispozici celý cyklus výkladových pořadů Světem Bible (více než 1500 relací), cyklus Základy a také vybraná svědectví.

Pracovníci TWR-CZ také navštěvují církevní sbory v ČR. Nabízí službu kázáním, popř. semináře (rétorika, příprava svědectví...). Při tom informují o záměrech a činnosti TWR-CZ. Cílem je rozšířit oblast posluchačů, a to nejen z církve. Usilujeme o to, aby církve co nejvíce využívaly vysílání jako nástroj pro získávání a budování učedníků i celých společenství a zároveň, aby se zapojily do činnosti rádia.

Historie

Trans World Radio (TWR-CZ) je nezisková společnost, která vznikla v roce 1990 a která navázala na činnost české redakce TWR fungující v letech 1970-1990 v rámci mezinárodní misijní společnosti Trans World Radio – International (TWR-I).

Historii činnosti TWR a zejména prvních 20 let TWR v České republice je možné shlédnout na videu v plné nebo zkrácené verzi

Plná verze (27 min):

Tisíce slov o naději from Trans World Radio - CZ on Vimeo.

Zkrácená verze (11 min):

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.