Živé vysílání

12:45 Písničky, kalendárium
13:00 Fortepiano
Proč jít na misii
14:00 Myšlenka na den
Houby a očekávání (R)
14:15 Písničky na přání
14:45 Klika
Duchovní ovoce (3/5): Láska jako důkaz (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Houby a očekávání


13. Život v Duchu

Minule jsme si představili Ducha svatého a řekli jsme si, že nám je dán, aby nás vedl životem v pravdě. Ježíš Ho zaslíbil místo sebe. A když Ježíš hovoří o tom, že Ducha svatého pošle, tak to často zní jako obrovská výhoda. 

 

 

Například říká: "Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám." (Jan 16:7) Samozřejmě osoba Ježíše je obrovsky přitažlivá a každý, kdo přemýšlí nad Jeho slovy, se oprávněně ptá, proč je pro nás lepší přítomnost Ducha svatého než přítomnost Ježíše.

Těch důvodů může být více, ale myslím, že jeden z nejzásadnějších vychází z toho, že Ježíš byl tady na zemi přítomen ve fyzickém těle. Jako Bůh se omezil a v mnohém podřídil stvořenému světu. A to prakticky znamenalo, že v jednom okamžiku byl fyzicky přítomen jen na jednom místě. Ale Duch svatý je stále přítomen v životě každého křesťana. Duch svatý je ten, kdo řídí život každého člověka. A to je velká výhoda.

Jak se projevuje, že je Duch svatý neustále přítomen v životě křesťana? Můžeme to vidět v několika rovinách. V první řadě nás Duch svatý posiluje. Právě Duch svatý nás milostivě udržuje při životě. Bez Něj by naše víra dávno ochladla. Navíc nás posiluje ke službě pro Boží království.
To další, co bych zmínil je fakt, že Duch svatý nás pročišťuje. Je to právě Duch svatý, který si používá Boží slovo, ale i jiné zdroje k tomu, aby nám ukazoval na náš hřích, aby nás vedl k pokání a je to právě Duch svatý, který nás zároveň proměňuje a činí nás tak takovými, jakými nás chce mít náš nebeský Otec.

Třetí zásadní rozměr, který bych zmínil, je ten, že Duch svatý zjevuje pravdu. Jen díky přítomnosti Ducha svatého jsme schopni číst Bibli a rozumět jejímu poselství. Jsme schopni nejen přijímat informace, ale Boží slovo nás proměňuje. Duch svatý nám zároveň dává moudrost vyhodnotit nejrůznější situace a moudře mluvit a jednat v nejrůznějších okolnostech.

Dále bychom mohli zmínit, že Duch svatý sjednocuje. Je to právě Duch svatý, který křesťany pojí dohromady. Duch svatý vytváří společenství a sjednocuje křesťany v církev, abychom tak společně mohli plnit poslání, které církvi svěřil Ježíš Kristus. Duch svatý k tomuto úkolu křesťany obdarovává různými dary, které mají sloužit k naplnění poslání, které Bůh církvi svěřil. Tedy především, aby šířila poselství evangelia.

Duch svatý přináší také důkaz o Božím působení v našem životě. Ty důkazy se projevují především v takzvaném ovoci Ducha svatého. Tedy, když dáváme prostor Duchu svatému, tak ve svém životě můžeme pozorovat jisté výsledky. Apoštol mezi ovoce Ducha svatého zařadil tyto: "láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání." (Gal 5:22-23)

Bible nás ale také varuje, že je možno omezovat vliv Ducha svatého v našem životě. A když omezujeme Jej, tak samozřejmě omezujeme Jeho dopad na náš život. Pokud tedy chceme, aby Duch svatý působil v našem životě, pak potřebujeme, abychom Mu dávali prostor. Jak dáváme Božímu Duchu prostor? Tím, že otevíráme Bibli a čteme ji s modlitbou, abychom slyšeli Boží hlas. Duchu svatému dáváme prostor i tehdy, když jsme ve společenství dalších křesťanů, nasloucháme zvěstování Božího slova a zažíváme společenství při uctívání Boha. Další nástroj jak dávat prostor Duchu svatému je vstupovat do služby Bohu. Právě tehdy, když Bohu poslušně sloužíme, stáváme se závislí na Duchu svatém, protože jakákoli služba Bohu není jen lidským dílem, ale je dílem Božím. A pak je tady ještě jedna možnost. V každé situaci samozřejmě můžeme Pána Boha prosit "Naplňuje mne Duchem svým!" Dělejme to.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.