Playlist

Živé vysílání

19:45 Uši k duši
Pokoj (2/5): Kolem sebe (R)
20:00 Písničky
20:15 Světem Bible
Žalmy (45/108): Žalm 63,1-12
20:45 Písničky
21:00 Momentky
22:00 Ke kořenům
Izajáš (3/4) (R)

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

Ještě ke stávce škol


Různé

Slovo k Velikonocům

Prožíváme složité období a mně se připomíná jedno takové ze Skutků apoštolů. Když učedníci dostali pokyn jít až na sám konec světa a tam hlásat evangelium, potřebovali k tomu ještě jedno pobídnutí, a to dost nepříjemné. Začali dělat to, co měli, teprve až přišlo pronásledování církve a rozehnalo je do všech koutů tehdy známého světa.

Jaké pobídnutí znamená pro náš duchovní život současná epidemie? Určitě přehodnocení toho, co má smysl a co smysl nemá. Spousta věcí se nám dělá složitěji, a to je dobrý tlak na to, abychom opustili to, co nám za tu námahu nestojí, a naopak si podrželi věci důležité. A může to platit i o nastávajících Velikonocích. Nákaza nás zbavila možnosti prožít je tradičním způsobem – setkat se se spoustou lidí a vyplnit čas spoustou náboženských událostí. Nezbavila nás možnosti setkat se s Bohem a vyplnit čas modlitbou, chválou, čtení Písma.

Věci, které nám letos nejsou umožněny (a já jimi v žádném případě nepohrdám), nás nebudou odvádět od toho, abychom tentokrát nejen poslouchali, o čem jsou Velikonoce, ale zároveň to i prožili. A co máme prožít? A jak?

Kristovou obětí na kříži jsme byli vykoupeni. Nemusíme nést trest za své hříchy. Můžeme trávit věčnost s Bohem tam, kde není pláč ani nářek, ale jen nekončící radost. Tato část Kristova díla pro každého z nás se nám přijímá nejsnáze. Ježíš udělal vše sám, nic mě to nestojí. Jenom to vírou přijmu a budu brát všechna pozitiva, která z toho plynou.

Kristovou obětí na kříži jsme byli vysvobozeni. Už nejsme ve spárech ďábla, nemůže si s námi pohrávat, jak chce. Pokud mu to nedovolíme, nemá nad námi žádnou moc. A v tom „pokud“ je trochu zádrhel. Protože tady se od nás čeká něco víc než jen víra, že něco nějak je. Tady se od nás čeká víra, která se projevuje skutky. Víra, která v činech ukazuje, že Boží pravidla považujeme za dobrá a ďáblova lákadla za podvod a lež a odmítáme je. V tomto na sobě prakticky poznáváme, že to s naší vírou není až zas tak slavné.  

Tak jako Kristus zemřel na kříži obtěžkán našimi hříchy, i my jsme spolu s Kristem ve křtu zemřeli starému životu, který byl ovládán ďáblem, a tak jako On byl vzkříšen, i my jsme začali žít nový život. Na každém z nás je, jak hluboko jsme touto proměnou prošli. Cílem není dodržovat desatero přikázání, ale mít Kristovo srdce. Mít srdce plné lásky, milosrdenství, soucitu a ochoty obětovat se pro druhé. Troufám si tvrdit – tuto část Kristova díla na kříži nikdo z nás nepřijal plně. Všichni jsme spíše na začátku. Nikdo z nás nemá Kristovo srdce, které objímá celý svět. Každý z nás může zapracovat na svém umírání touhám tohoto světa, na umírání svému sobectví a novém narození do života, který na nás sice klade nároky, ale vše v něm slouží dobrým Božím úmyslům.

Co tedy můžeme udělat? Zpytovat svůj duchovní stav. Přiznat si před sebou i před Bohem, kde jsme nepřijali všechno to bohatství, které nám Kristus na kříži vydobyl. Přiznat i strach udělat další krok ve víře a přijmout moc Ducha svatého do všech dalších zkoušek, které budou tříbit naši víru. Můžeme rozjímat o Boží lásce v modlitbě nebo nad Písmem. Můžeme Boha chválit. Můžeme dělat spoustu věcí, ve kterých dáme Bohu příležitost, aby se dotýkal našich srdcí a měnil je.

Možná se vám stýská po těch dobrých aktivitách, které jste dělali, a teď nemůžete. Ale jejich čas zase přijde. Teď je čas pro proměnu našeho srdce, která může z gruntu změnit to, jak k těmto aktivitám budeme přistupovat a jaké ponesou ovoce před Boží tváří.

Apoštolové nějaký čas přešlapovali na místě a věnovali se misii pouze v Jeruzalémě. Pak je vnější okolnosti přinutily vyjít ven. My jsme možná pocítili povolání jít do spousty služeb a také se do nich pustili. Teď nás vnější okolnosti omezily v jejich provozování, ale neomezily v tom, abychom se lépe vnitřně připravili na to, až do nich vstoupíme znovu. Pán může dát, že do nich budou vstupovat úplně noví lidé – Jím proměnění. A to je moje velikonoční přání pro nás všechny.

Vytisknout E-mail

GDPR

V souladu s naplňováním vytyčeného účelu dle Stanov (čl.2.3. Stanov) Trans World Radio (dále jen TWR) zpracovává osobní údaje některých subjektů, především fyzických osob. Činí tak pouze v mezích zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a nařízení Evropské unie (č. 2016/679), tzv. „GDPR“. Subjekty, jejichž údaje jsou zpracovávány, TWR pro své vnitřní potřeby rozděluje do 5 skupin. Těmito skupinami jsou:

 1. Členové spolku – tj. všichni, kteří jsou vedeni jako členové spolku TWR dle požadavků občanského zákoníku
 2. Zaměstnanci – vůči TWR jsou zaměstnáni v trvalém pracovním poměru k zabezpečení poslání a cílů TWR
 3. Posluchači a dárci
  posluchači - tj. fyzické osoby, které na základě poslechu vysílání projevují aktivní reakci adresovanou TWR;
  dárci - dobrovolně finančně podporují činnost TWR za účelem naplňování jeho účelu;
  příslušníky skupin posluchačů a dárců mohou být tytéž osoby
 4. Hosté pořadů – osoby, které dobrovolně udělují souhlas s audiovizuálním nebo hlasovým záznamem svého spontánního nebo připraveného projevu za účelem jeho vysílání a distribuce jeho nahrávek
 5. Autoři a protagonisté
  autoři, - tj. osoby vytvářející vlastní pořady, tyto poskytující pro účely distribuce nahrávek těchto pořadů ze strany TWR;
  protagonisté dobrovolně udělují souhlas s audiovizuálním nebo hlasovým záznamem svého spontánního nebo připraveného projevu za účelem jeho vysílání a distribuce jeho nahrávek

II. Právní titul zpracovávání osobních údajů a jeho účel

Osobní údaje příslušníků jednotlivých skupin TWR zpracovává dle následujících pravidel:

 1.  Členové spolku

  Primárně jsou některé osobní údaje členů spolku zpracovávány na základě zákonného dovolení, ke zpracování dalších udělují svůj souhlas písemnou formou vyjádřením aktivního souhlasu, tj. podpisem formuláře, jehož obsahem jsou jednotlivé údaje a jejich využití.

  Osobní údaje jsou používány k evidenci členů, ke komunikaci spolku s nimi a k propagaci TWR

 2.  Zaměstnanci

  Primárně jsou některé osobní údaje zaměstnanců TWR zpracovávány na základě zákonného dovolení, ke zpracování dalších udělují svůj souhlas písemnou formou vyjádřením aktivního souhlasu, tj. podpisem formuláře, jehož obsahem jsou jednotlivé údaje a jejich využití.

  Osobní údaje jsou používány k evidenci zaměstnanců, naplňování zákonných požadavků kladených na zaměstnavatele, ke komunikaci zaměstnavatele s nimi a k propagaci TWR.

 3.  Posluchači a dárci

  Primárně jsou některé osobní údaje o dárcích zpracovávány na základě zákonného požadavku stran daňových předpisů, ke zpracování dalších údajů dárců a údajů posluchačů tito udělují svůj presumovaný souhlas s neomezenou možností jeho odvolání jimi zvolenou cestou. O zpracovávání svých osobních údajů jsou informováni při prvním zaznamenaném kontaktu a poté kdykoliv na žádost.

  Osobní údaje jsou používány k evidenci darů, komunikaci s posluchači a dárci a k poradenské službě.

 4. Hosté pořadů 

  Osobní údaje hostů jsou zpracovávány na základě jejich souhlasu uděleném podpisem formuláře nebo odsouhlasením internetového formuláře. Formuláře obsahují výčet jednotlivých údajů a způsob jejich využití.

  Osobní údaje jsou používány k evidenci pořadů, k jejich propagaci při živém vysílání i jinými prostředky (web, sociální sítě, tištěné materiály a další).

 5. Autoři a protagonisté

  Osobní údaje autorů a protagonistů pořadů jsou zpracovávány na základě jejich souhlasu uděleném podpisem formuláře nebo odsouhlasením internetového formuláře. Formuláře obsahují výčet jednotlivých údajů a způsob jejich využití.

  Osobní údaje jsou používány k evidenci pořadů, k jejich propagaci při živém vysílání i jinými prostředky (web, sociální sítě, tištěné materiály a další).

III. Odpověď na konkrétní žádost o zpracovávaných osobních údajích jednotlivých osob

 Osoby, jejichž osobní údaje TWR zpracovává, mohou požádat o výčet konkrétních informací, které o nich TWR má k dispozici, mohou odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i požádat o výmaz některých z těchto údajů, kterému bude vyhověno, pokud je právní titulem pro zpracovávání těchto údajů souhlas dotčeného subjektu. Pokud je to možné, komunikace stran zpracovávaných údajů s dotčenými osobami probíhá elektronickou formou.

IV. Poskytování údajů třetím stranám

Údaje o posluchačích a dárcích jsou v nezbytném rozsahu poskytovány dodavateli poštovních složenek s přítiskem jména a adresy. Dále jsou poskytovány státním organům na základě právního řádu ČR.

V. Interní způsob nakládání s daty

 Data jsou primárně zpracovávána v elektronické databázi zabezpečené heslem a přístupné pouze z konkrétních počítačů určených pro práci zaměstnanců. Pokud to způsob nakládání s konkrétními daty umožňuje, jsou tato data pseudonimizována. Sekundárně jsou data zpracovávána v písemné formě. Tato dokumentace je skladována v archívu s omezeným přístupem (zamčená skříň v zamčené kanceláři).

Ke skladovaným a zpracovávaným údajům mají přístup pouze vybraní zaměstnanci, jejichž pracovní zařazení si tento přístup vyžaduje, tj. zejména pracovník návazné služby, účetní, redaktoři.

Vytisknout E-mail

Jako na houpačce

Tak to u nás teď trošku vypadá. Za poslední dva dny prošlo přes práh dveří na třicet hostů, asi polovina z nich se objevila také za mikrofonem. Nevěříte? Aspoň výběr zachycují následující koláže :-). 2018 05 03 je tu zivo2018 05 04 zase je tu zivo

Vytisknout E-mail

Další články...

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout