Rada  TWR-CZ  jako  nejvyšší  orgán  zapsaného  spolku  Trans  World  Radio  na svém  jednání dne 25. května 2016 projednala a schválila změnu Stanov, která reaguje na nový občanský zákoník; současně bylo schváleno toto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV spolku Trans World Radio

  

Čl. 1

Název a sídlo

(1.1) Název zní: Trans World Radio

                        (Zkratka: TWR-CZ)

(1.2) Sídlo je: Horníkova 2562/36, 628 00  Brno

 

Čl. 2

Základní charakteristika a účel TWR-CZ

(2.1) TWR-CZ vzniklo 10. září 1990 jako sdružení občanů registrované podle zákona 83/1990 Sb.

Od 1. ledna 2014 je TWR-CZ zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 314, jako spolek podle zákona č. 89/2012 Sb. pod IČ: 155 26 372.

(2.2) TWR-CZ je právnickou osobou nevýdělečného charakteru, jejíž majetek pochází z poctivých zdrojů, jejíž jmění se využívá k veřejně prospěnému účelu a na jejíž rozhodování mají vliv pouze bezúhonné osoby.

(2.3) Hlavním účelem (posláním a smyslem) TWR-CZ je pomáhat křesťanským církvím a místním sborům naplňovat příkaz Ježíše Krista, aby byli získáváni jeho učedníci ze všech lidí. S těmito církvemi a místními sbory vytváří mnohostrannou spolupráci, jež slouží misijnímu úsilí a rozvoji církví a sborů, přičemž vychází z textu Lausannské úmluvy a respektuje rozmanitost pohledů různých církví a vyznání. (Text Lausannské úmluvy je uveden v příloze k těmto Stanovám). Zaměřuje se na kladné hodnoty, které pomáhají budovat osobní charakter jednotlivců a tím přispívají k rozvoji společnosti. Při naplňování svého účelu (poslání) je TWR-CZ způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.

(2.4) TWR-CZ je mezidenominační křesťanskou misijní organizací a nezávislým partnerem mezinárodní křesťanské misijní rozhlasové organizace Trans World Radio – International (dále jen TWR-I), jejíž vyznání víry (Statement of Faith) přijímá jako své vyznání víry. Toto vyznání víry je uvedeno v příloze k těmto Stanovám.

 

Čl. 3

Činnost TWR-CZ

 (3.1) Činností TWR-CZ je zejména:

a) tvorba a šíření rozhlasových pořadů především v českém jazyce, které:

aa) nesou posluchačům evangelium o spasení v Ježíši Kristu a zprostředkovávají jejich další biblickou výuku;

ab) pomáhají formovat a upevňovat křesťanský způsob života;

ac) podporují rodinu v jejím základním poslání, pomáhají kultivaci mezilidských vztahů;

ad) pomáhají prevenci kriminality a patologických jevů ve společnosti;

ae) poskytují informace z náboženského prostředí;

af) slouží k vzdělávání a rozvíjení kultury a kulturního dědictví;

b) návazná poradenská služba duchovního charakteru těm posluchačům, kteří o ni požádají, pomoc a podpora v jejich duchovním růstu a při jejich zapojení do místních sborů církví;

c) organizování vzdělávacích a odborných akcí (kurzů, seminářů a instruktáží), zejména v oblasti mediální práce;

d) spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími zařízeními při výchově a vzdělávání mládeže a studentů,  zejména v oblasti práce masmédií;

e) součinnost s  národními partnery TWR v jiných zemích při podpoře tvorby a vysílání křesťanských pořadů;

f) produkce, vydávání a rozšiřování křesťanských nahrávek, literatury a Biblí;

g) spolupráce při organizování a zajišťování humanitárních a charitativních akcí, jako jsou dodávky potravin, léků, šatstva apod. do postižených a potřebných oblastí;

h) další činnosti obdobné povahy.

 

Čl. 4

Členství, práva a povinnosti členů

 (4.1) V TWR-CZ se sdružují fyzické osoby, které se ztotožňují s jejím účelem a posláním uvedeným v bodu 2.3 těchto Stanov a které se rovněž ztotožňují s vyznáním víry TWR-CZ podle bodu 2.4 těchto Stanov. TWR-CZ má nejméně 7 a nejvíce 13 členů. Členství v TWR-CZ je čtyřleté s možností dalšího prodloužení.

(4.2) Členství v TWR-CZ je dobrovolné, není na ně právní nárok a za ně ani za žádný výkon s ním spojený nepřísluší finanční odměna. Členství vzniká přijetím za člena rozhodnutím Rady jako nejvyššího orgánu TWR-CZ zpravidla na základě doporučení zúčastněných církví či místních sborů, přičemž žádná denominace církve nesmí mít mezi členy TWR-CZ nadpoloviční zastoupení. Přijetí za člena předchází jednoroční kandidátské období, kdy se kandidát členství účastní jednání Rady bez hlasovacího práva a seznamuje se s činností TWR-CZ. Dokladem členství je výpis ze zápisu jednání Rady vydaný Radou na žádost člena TWR-CZ.

(4.3) TWR-CZ vede Seznam členů, v němž se eviduje u každého člena TWR-CZ jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně telefonní číslo a kontaktní e-mail. Seznam členů vede a zápisy a výmazy týkající se členství v něm na základě rozhodnutí Rady provádí Předsednictvo. Seznam členů je veřejně nepřístupný. Pro členy TWR-CZ jeho opis vydá na vyžádání Předsednictvo.

(4.4) Od člena TWR-CZ se očekává všestranná podpora činnosti TWR-CZ, pokud konkrétní formu podpory odsouhlasí Rada, propagace činnosti TWR-CZ zejména v rámci jeho církve i místního sboru a účinná pomoc při zajišťování finančních prostředků k podpoře činnosti TWR-CZ. Člen neručí za případné dluhy TWR-CZ.

(4.5) Člen TWR-CZ má zejména právo aktivně se účastnit jednání Rady a volit a být volen do orgánů TWR-CZ. Člen TWR-CZ se při jednání orgánů TWR-CZ včetně hlasování nemůže nechat zastoupit jinou osobu.

 (4.6) Člen TWR-CZ má zejména tyto povinnosti:

a) dodržovat Stanovy TWR-CZ,

a) dbát na dobrou pověst TWR-CZ,

b) podílet se na činnostech Rady,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech TWR-CZ,

d) platit členské příspěvky, pokud je Rada TWR-CZ stanoví s určením jejich výše,

e) bezodkladně hlásit Radě změnu kontaktního údaje uváděného v seznamu členů,

f) zařadit na program jednání Rady slyšení pracovníka, který jej o to požádal,

g) plnit ostatní povinnosti Radou uložené v souladu s těmito Stanovami.

(4.7) Členství v TWR-CZ zaniká:

a) uplynutím členského období;

b) vystoupením člena písemným oznámením doručeným Radě;

c) úmrtím člena;

d) vyloučením člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě; výzva není nutná tehdy, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu;

e) vyškrtnutím ze seznamu členů v případě, že člen neprojevuje zájem o TWR-CZ, zejména pokud se bez vážných důvodů dva roky po sobě nezúčastní setkání Rady,

f) zánikem TWR-CZ;

g) dalším způsobem, pokud tak stanoví právní předpisy.

(4.8) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení bylo přezkoumáno; přezkoumání provádí Předsednictvo.

(4.9) Pokud byl člen TWR-CZ Radou zvolen nebo jmenován do funkce, pak volený nebo jmenovaný mandát má prioritu před mandátem člena, který se v případě potřeby automaticky prodlužuje do konce funkčního období.

 

Čl. 5

Přátelé TWR-CZ

(5.1) Přáteli TWR-CZ jsou dobrovolní spolupracovníci, podporovatelé a posluchači, kteří spolu se členy a zaměstnanci TWR-CZ tvoří širší rodinu TWR-CZ.

(5.2) Je v zájmu naplňování poslání a cílů TWR-CZ, aby mělo přátele po celém území České republiky. Na vytvoření sítě podporovatelů a dobrovolných spolupracovníků se podílejí v rámci své působnosti všechny orgány TWR-CZ.

 

Čl. 6

Orgány TWR-CZ

(6.1) Nejvyšším orgánem TWR-CZ je shromáždění členů TWR-CZ, které se z historických důvodů označuje jako Rada.

(6.2) Dalšími orgány TWR-CZ jsou:

a) Předsednictvo

b) ředitel

c) Misijní vedení

d) Kontrolní komise

(6.3) Statutárním orgánem TWR-CZ je ředitel.

  

Čl. 7

Rada

 (7.1) Rada zejména:

a) sleduje hlavní zaměření činnosti TWR-CZ a dohlíží na dodržování a plnění jeho poslání;

b) hodnotí činnost dalších orgánů TWR-CZ;

c) projednává a schvaluje změny Stanov TWR-CZ;

d) přijímá členy TWR-CZ a rozhoduje o jejich vyloučení;

e) volí ze svého středu na čtyřleté období předsedu, místopředsedu a člena TWR-CZ do Předsednictva; na stejné funkční období volí kontrolní komisi;

f) jmenuje na čtyřleté funkční období ředitele a jeho zástupce, má rovněž právo je odvolat; ředitel i jeho zástupce se svým jmenováním stávají na dobu funkčního období členy Rady;

g) pověřuje praktickým výkonem činností směřujících k naplňování poslání TWR-CZ Misijní vedení;

h) projednává a schvaluje výroční zprávu Misijního vedení a schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření TWR-CZ;

i) projednává, připomínkuje a schvaluje charakter a strategii vysílání TWR-CZ;

j) na návrh Misijního vedení nebo Předsednictva schvaluje neplánované jednorázové výdaje a majetkové dispozice nad 50 % výdajové části schváleného celkového ročního rozpočtu organizace;

k) rozhoduje na návrh Misijního vedení o zrušení TWR-CZ a v případě likvidace určuje likvidátora.

(7.2) Rada se schází nejméně jedenkrát ročně. Radu svolává a její jednání řídí předseda Rady, který tím může pověřit místopředsedu nebo ředitele. Rada se svolává nejméně 30 dnů před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

(7.3) Rada se svolává písemnou pozvánkou, která se zašle všem členům na jimi sdělenou doručovací adresu.  Pozvánka může být členům zaslána rovněž prostřednictvím elektronické pošty, doručením do datové schránky nebo jiným vhodným způsobem, pokud s tím člen souhlasí. Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému členu včas se s nimi seznámit.  

(7.4) Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání Rady a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

(7.5) Kdo zasedání vede, ověří, zda je schopné se usnášet. Zasedání Rady se vede tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Rada usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů TWR-CZ oprávněných o ní hlasovat.

(7.6) Rada je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. S výjimkami uvedenými dále v bodu 7.7 Rada přijímá usnesení většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

(7.7) Se souhlasem nejméně tří čtvrtin všech členů TWR-CZ přijímá Rada usnesení týkající se

a) Stanov TWR-CZ,

b) všech volených a jmenovaných funkcí a

c) zrušení TWR-CZ včetně určení likvidátora.

(7.8) Vyhotovení zápisu ze zasedání Rady zajistí do třiceti dnů od jeho konání ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Rada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky Rada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Originál zápisu podepisuje ten, kdo jednání řídil, dále zapisovatel a předseda, byl-li přítomen. Kopii zápisu obdrží všichni členové TWR-CZ.

(7.9) Náklady spojené s výkonem členských povinností se hradí z prostředků TWR-CZ.

(7.10) Při volbě a jmenování do funkcí se pokud možno přihlíží k zásadě rovnoměrného zastoupení zúčastněných křesťanských církví či nezávislých společenství. K této zásadě se nepřihlíží, pokud by její uplatnění mohlo vést k omezení žádoucí akceschopnosti a maximálně efektivního fungování TWR-CZ.

 

Čl. 8

Předsednictvo

(8.1) Předsednictvo je pětičlenné a tvoří je předseda, místopředseda, ředitel, zástupce ředitele a další pověřený člen Rady.

 (8.2) Předsednictvo:

a) navrhuje Radě ke schválení vysílací strategii TWR-CZ;

b) rozhoduje o zásadních otázkách spolupráce s mezinárodním TWR a ostatními národními partnery TWR;

c) rozhoduje o členství TWR-CZ ve sdruženích a společnostech;

d) rozhoduje o hlavních směrech získávání finančních prostředků na činnost TWR-CZ a sleduje finanční zabezpečení činnosti TWR-CZ;

e) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena;

f) projednává rozpočet a závěrečný účet TWR-CZ na příslušné období;

g) sleduje platovou strukturu organizace, v závislosti na finanční situaci stanovuje plat a odměnu ředitele a jeho zástupce a schvaluje mzdový vývoj TWR-CZ; při rozhodování o výši platu opustí ředitel i jeho zástupce jednání;

h) schvaluje dlouhodobý nájem a pronájem bytových a nebytových prostor v domě TWR-CZ;

i) na návrh Misijního vedení schvaluje neplánované jednorázové výdaje a majetkové dispozice ve výši od 25 % do 50 % výdajové části schváleného celkového ročního rozpočtu spolku.

(8.3) V čele Předsednictva stojí předseda, který svolává schůzi Předsednictva zpravidla 2x ročně. Předseda může svoláním a řízením Předsednictva pověřit místopředsedu nebo ředitele. Předsednictvo musí být svoláno vždy, požádá-li o to kterýkoliv z členů Předsednictva.

(8.4) Předsednictvo se usnáší většinou hlasů všech svých členů, přičemž k přijetí usnesení je nutný souhlas ředitele nebo jeho zástupce. O usnesení Předsednictva jsou pravidelně informováni všichni členové TWR-CZ kopií zápisu z jednání. Informovanost pracovníků TWR-CZ o usnesení Předsednictva zajišťuje ředitel, resp. jeho zástupce.

 

Čl. 9

Ředitel a Misijní vedení

(9.1) K zabezpečení poslání a cílů TWR-CZ jsou do pracovního poměru přijímáni zaměstnanci TWR-CZ (dále jen „zaměstnanci“).

(9.2) Práci zaměstnanců organizuje, řídí a hodnotí Misijní vedení, které tvoří ředitel, jeho zástupce a další ředitelem jmenovaní členové z řad zaměstnanců TWR-CZ. Do působnosti a odpovědnosti Misijního vedení patří vše, co není těmito Stanovami vyhrazeno Radě, Předsednictvu nebo řediteli.

(9.3) Ředitel zejména:

a) zastupuje TWR-CZ navenek;

b) jmenuje a odvolává členy Misijního vedení;

c) řídí práci Misijního vedení;

d) v souladu se schváleným mzdovým vývojem stanovuje plat a odměny členů Misijního vedení;

e) realizuje rozhodnutí Misijního vedení týkající se zaměstnanců TWR-CZ, jako je zejména jejich přijetí či propuštění a jejich mzdy nebo odměny za práci;

f) podepisuje za TWR-CZ smlouvy a dohody;

g) zastupuje nebo pověřuje zastoupením TWR-CZ při všech jednáních s TWR či jinými národními partnery TWR; je-li při těchto jednáních vyžadována nebo se jeví jako vhodná účast členů Rady, konzultuje tuto záležitost v rámci Předsednictva.

(9.4) Misijní vedení zejména:

a) řídí práci výkonné části TWR-CZ;

b) dbá na dodržování všech platných zákonných norem a předpisů, které se týkají činnosti TWR-CZ;

c) rozhoduje o přijetí a uvolnění zaměstnanců a informuje o tom Předsednictvo;

d) v souladu se schváleným mzdovým vývojem stanovuje plat a odměny zaměstnanců, kteří nejsou členy misijního vedení;

e) projednává s Předsednictvem vysílací strategii TWR-CZ a po jejím schválení Radou zabezpečuje její realizaci, rozhoduje o rozvrhu, skladbě a tvorbě pořadů, organizuje spolupráci v oblasti tvorby a užívání pořadů s jinými subjekty;

f) projednává s Předsednictvem zásadní otázky duchovního poradenství a návazné práce a zabezpečuje jejich realizaci;

g) zajišťuje sestavení rozpočtu na příslušné období a po projednání s Předsednictvem jej předkládá Radě ke schválení, jakož i závěrečný účet TWR-CZ s výroční zprávou za uplynulé období;

h) schvaluje neplánované jednorázové výdaje a majetkové dispozice do výše 25 % výdajové části celkového schváleného ročního rozpočtu organizace; pokud jde o částku ve výši 10% celkového schváleného ročního rozpočtu a více (s výjimkou revolvingu), informuje o tom Předsednictvo;

i) rozhoduje o zásadních otázkách propagace TWR-CZ včetně časopisu a pověřuje odpovědného redaktora časopisu;

j) navrhuje Radě zrušení TWR-CZ.

(9.5) Misijní vedení svolává k jednání ředitel podle potřeby, zpravidla jednou za 14 dní. Misijní vedení je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

(9.6) Misijní vedení se usnáší prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas ředitele. Usnesení o návrhu na zrušení TWR-CZ musí být přijato všemi členy Misijního vedení. Z porad Misijního vedení se pořizuje soupis všech rozhodnutí a usnesení. Podle potřeby svolává Misijní vedení porady všech pracovníků TWR-CZ.

(9.7) Nelze-li zajistit urychlené zasedání Misijního vedení a hrozí-li nebezpeční z prodlení, je ředitel oprávněn rozhodnout ve věcech uvedených výše v odstavci 9.4, pokud je to možné, pak po poradě s alespoň jedním členem Misijního vedení. O svém rozhodnutí je ředitel povinen informovat členy Misijního vedení na nejbližším jednání. Misijní vedení může rozhodnout o dodatečném projednání záležitosti; přitom lze změnit původní rozhodnutí ředitele v případě, je-li to možné a účelné.

 

Čl. 10

Kontrolní komise

(10.1) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TWR-CZ řádně vedeny a vykonává-li TWR-CZ činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy; Kontrolní komise provádí kontroly hospodaření. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně členy Předsednictva.

(10.2) Kontrolní komise má tři členy, které volí a odvolává Rada jako nejvyšší orgán TWR-CZ. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s funkcí ředitele ani s funkcí zástupce ředitele. Členové Kontrolní komise volí ze svého středu vedoucího, který organizuje činnost Kontrolní komise a zajišťuje vyhotovení kontrolních zpráv. Vedoucí Kontrolní komise je z titulu své funkce oprávněn účastnit se jednání Rady a Předsednictva, které informuje o výsledcích provedených kontrol. 

(10.3) V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů TWR-CZ a požadovat od členů dalších orgánů TWR-CZ nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

 Čl. 11

Zásady hospodaření

(11.1) Majetek TWR-CZ tvoří movitý a nemovitý majetek a práva TWR-CZ.

(11.2) TWR-CZ získává finanční prostředky z:

  1. a) členských příspěvků, jsou-li stanoveny;
  2. b) darů fyzických a právnických osob;
  3. c) výnosů pořádaných akcí;
  4. d) výnosů z majetku TWR-CZ (např. z odprodeje či pronájmu movitých i nemovitých věcí apod.);
  5. e) eventuálně z jiných zdrojů.

(11.3) TWR-CZ hospodaří v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně vedení předepsané účetní evidence. Rozpočet na příslušné období (zpravidla kalendářní rok) a výsledky hospodaření schvaluje Rada.

 

Čl. 12

Jednání za TWR-CZ

(12.1) TWR-CZ zastupuje ve všech záležitostech statutární orgán, kterým je ředitel.

 (12.2) V nepřítomnosti ředitele zastupuje TWR-CZ Radou jmenovaný zástupce ředitele, a to v plném rozsahu práv a povinností ředitele. Ostatní zaměstnanci zastupují TWR-CZ v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. Je-li pro jednání potřeba písemné plné moci, uděluje ji ředitel jako statutární orgán.    

(12.3) Kdo za TWR-CZ podepisuje, připojí k názvu spolku svůj podpis a údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

(12.4) Dispozice s prostředky TWR-CZ uloženými na bankovních účtech podepisuje ředitel spolu s dalším k tomu pověřeným členem Misijního vedení.

 

Čl. 13

Vnitřní předpisy

(13.1) V rámci právních předpisů a Stanov může TWR-CZ vydávat své vnitřní předpisy. O vydání vnitřního předpisu rozhoduje Rada na návrh Předsednictva. Předpisy upravující chod redakce vydává ředitel po rozhodnutí Misijního vedení.  

  

Čl. 14

Zrušení TWR-CZ

(14.1) O zrušení TWR-CZ rozhoduje Rada na návrh Misijního vedení. Současně rozhodne, zda se TWR-CZ zrušuje bez likvidace (v případě přeměny, tj. zejména rozdělení či fúze) nebo s likvidací; v takovém případě určuje (povolává) likvidátora, který okamžikem svého povolání nabývá působnosti statutárního orgánu.

(14.2) Rozhodnutí o likvidaci TWR-CZ může být změněno, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace.

(14.3) Účelem likvidace je vypořádat majetek (likvidační podstatu) TWR-CZ, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit řádně s likvidačním zůstatkem, přičemž zájmem TWR-CZ je, aby čistý likvidační zůstatek byl použit opět pro účely křesťanské misie.

 

Čl. 15

Přechodná a závěrečná ustanovení

(15.1) Rada i další kolektivní orgány TWR-CZ mohou rozhodovat též mimo zasedání (tzv. per rollam) tak, že členové orgánu vyjádří svá stanoviska a hlasují v písemné formě nebo pomocí prostředků komunikace na dálku; to neplatí pro záležitosti, pro něž tuto formu vyloučí orgán svým rozhodnutím. Pro účely rozhodování mimo zasedání se za přítomné považují všichni členové orgánu s výjimkou těch, kteří se pro určitý případ nebo pro určité období předem omluvili. Zahájit hlasování může předseda či jiná osoba předsedající orgánu tím, že doručí všem členům orgánu návrh usnesení a stanoví přiměřenou, nejméně třídenní lhůtu k uplatnění hlasů. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis nebo rozhodnutí.

(15.2) Stanoví-li tak vnitřní předpis, považuje se v případě rozhodování kolektivního orgánu za zúčastněného při zasedání ten člen orgánu, který se účastní pomocí prostředků komunikace na dálku, např. telefonickým, elektronickým či jiným podobným připojením; na takového člena se pohlíží, jako by byl na zasedání přítomen.

(15.3) Každý zaměstnanec TWR-CZ má právo být slyšen při jednání Rady i bez vědomí Misijního vedení, pouze na základě oznámení komukoli z členů Rady nejpozději před zahájením zasedání Rady. Oslovený člen Rady je povinen zařadit toto slyšení na program jednání Rady.

(15.4) Ustanovení občanského zákoníku a dalších zákonů, od nichž se lze odchýlit, se pro poměry TWR-CZ nepoužijí; v případě pochybností, zda určitá záležitost je upravena Stanovami a vnitřními předpisy TWR-CZ či zda má být použito ustanovení zákona, se vychází z toho, že Stanovy tuto záležitost upravují; i pokud Stanovy mlčí, má se za to, že zákonné ustanovení vyloučily v nejširším přípustném rozsahu.

(15.5) Toto úplné znění Stanov nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.

 

V Brně dne 25. května 2016

                                                                                               

MUDr. Aleš Navrátil                                                          Ing. Luděk Brdečko, Ph.D.

  předseda spolku                                                               statutární orgán spolku - ředitel

Vytisknout