Playlist

Živé vysílání

20:15 Světem Bible
Žalmy (45/108): Žalm 63,1-12
20:45 Písničky
21:00 Momentky
22:00 Ke kořenům
Izajáš (3/4) (R)
22:45 Písničky
23:15 Čtení na pokračování
Sloužil jsem Arafatovi (23/25) (R)

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

Ještě ke stávce škol


Trans World Radio - International (TWR-I)

Trans World Radio (TWR-I) je naddenominační křesťanská rozhlasová síť s největším dosahem na světě. Pořady jsou vysílány ve více než 230 jazycích a dialektech prostřednictvím více než 2.000 různých vysílacích kanálů po celém světě (14 velkých mezinárodních vysílačů, řada lokálních stanic, vysílání přes satelit, kabelové sítě a internet). Vysílání TWR každodenně oslovuje miliony posluchačů ve více než 160 zemích. V současnosti je ročně odvysíláno asi 282.737 hodin rozhlasových pořadů TWR, což je pro představu asi 775 hodin programů denně!

Poslání:

 Cílem TWR je pomáhat Církvi v plnění přikázání Ježíše Krista získávat učedníky ze všech národů, a to prostřednictvím sdělovacích prostředků, které

 • hlásají evangelium o spasení co největšímu množství lidí
 • vyučují věřící biblickým pravdám a jejich aplikaci do každodenního života podle Kristova příkladu
 • vytvářejí programy ve spolupráci s místní církví  

 Vize:

 Získat svět pro Krista prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků tak, aby zůstalo trvalé ovoce (tzn. trvalý dopad na osobní život posluchačů díky pochopení a přijetí evangelia).

 Celosvětový tým a partneři:

Tým TWR-I tvoří více než 2.000 pracovníků po celém světě. Partnery TWR je více než 200 organizací ve více než 80 zemích, mj. Thru the Bible (Světem Bible), In Touch (Doteky), Words Of Hope (Slova naděje) a další.TWR-CZ je nezávislým partnerem TWR-I, spolupráce je založena na partnerské smlouvě.

 Jak to všechno vzniklo?

Ralph Freed byl americkým misionářem na blízkém východě. Jeho syn Paul s ním jezdil na cesty a často i od vesnice k vesnici, kam tatínek přinášel evangelium. Jak Paul dospíval, i v něm se formovala touha misijně sloužit. Jedna misijní cesta ho přivedla do Španělska a tam mu Bůh položil tuto zemi na srdce.

Paul hledal jak misijní činnost zefektivnit a dostal myšlenku, že rádiem by to bylo nejlepší. Tato myšlenka v jeho mysli postupně rostla. Vrátil se do USA, aby objížděl různé sbory a věřící přátele a získával pro tuto myšlenku sympatizanty a současně i první finanční prostředky.

Později, při návštěvě marockého Tangieru, zjistil, že jsou zde otevřené dveře pro založení misijní rozhlasové stanice. Tak vznikl Hlas Tangieru, který začal v roce 1954 vysílat v angličtině a španělštině s úzce vymezeným cílem zasáhnout křesťanským vysíláním území Španělska. V roce 1956 stanice rozšířila křesťanské vysílání a evangelium bylo šířeno do 40 zemí, kam se vysílalo ve více než dvaceti jazycích.

Sledovanost křesťanského vysílání byla neočekávaně vysoká. V roce 1959 marocká vláda oznámila, že všechna rozhlasová zařízení na území státu budou znárodněna, a proto zahájil Dr. Freed jednání s Rádiem Monte Carlo v Monaku s nadějí, že bude možné přesunout vysílání na evropský kontinent.

Těsně nad Monte Carlem, nechal vystavět Adolf Hitler nový vysílač pro šíření nacistické propagandy. Vysílač byl strategicky výborně umístěn, antény z těchto kopců mohly vyzařovat signál všem směry (severní Afrika, celá Evropa a část západní Asie a Střední východ). Druhá světová válka skončila dříve, než mohli a Hitler a Goebels poprvé promluvit do mikrofonu těchto vysílačů. Celé zařízení spadalo pod Monackou správu. Jednání v Monaku byla úspěšná, takže od roku 1960 Dr. Paul Freed přesunul křesťanské vysílání z Maroka do Monte Carla, odkud se začalo vysílat pod nově přijatým názvem TRANS WORLD RADIO.

O začátcích práce Trans World Radia poutavě vypráví zakladatel a první prezident společnosti TWR, Dr. Paul Freed ve svých vzpomínkách, které vyšly knižně pod názvem  Antény do věčnosti.

Postupně se k vysílačům v horách nad Monte Carlem přidávaly další strategické vysílací systémy na nejrůznějších místech světa:

 • Monte Carlo (od 1960) pro oblast Evropy a severní Afriky 
 • Bonaire (od 1964) pro sever Jižní Ameriky a oblast Karibiku 
 • Svazijsko (od 1973) pro subsaharskou oblast Afriky 
 • Kypr (od 1974)  Střední východ a severní Afriku
 • Guam (od 1975) pro oblast střední, jižní a jihovýchodní Asie
 • Srí Lanka (od 1978) pro indický subkontinent
 • Uruguay (od 1981) pro Uruguay a Argentinu 
 • Albánie (od 1992) pro východní Evropu 
 • Rusko (od 1993) pro himalájské státy 
 • JAR (od 1994) pro africký kontinent
 • Střední Asie (od 1996)
 • Grigoriopol (od 1999)
 • Brazílie (od 2004)
 • Benin (od 2008) pro západní Afriku

Vytisknout E-mail

Lausannská smlouva

Lausannská smlouva

ÚVOD

My, členové Církve Ježíše Krista, z více než 150 národů, účastníci mezinárodního kongresu o evangelizaci světa v Lausanne, chválíme Boha za jeho úžasné spasení a radujeme se ve společenství, které nám dal se sebou samým a jeden s druhým. Hluboce nás zasáhlo to, co dnes Bůh dělá, pohnuti k pokání za svá selhání, prožíváme výzvu nedokončeného úkolu evangelizace. Věříme, že evangelium je Boží dobrá zpráva pro celý svět, a jsme v jeho milosti rozhodnuti poslechnout Kristovo poslání hlásat ho všemu lidstvu a získávat učedníky ze všech národů. Proto toužíme po upevnění naší víry a rozhodnutí, a chceme uzavřít veřejnou smlouvu.

 1. BOŽÍ PLÁN

Potvrzujeme svou víru v jednoho věčného Boha, Stvořitele a Pána světa, Otce, Syna a Ducha Svatého, který vládne všem věcem podle své libé vůle. Povolával si ze světa lid pro sebe, a pak ho do světa posílal zpátky, aby byli jeho služebníky a svědky, k rozšíření svého království, k budování Kristova těla, a ke slávě svého jména. Se zahanbením vyznáváme, že jsme často své povolání zapírali a selhávali ve svém poslání tím, že jsme se přizpůsobili světu a nebo že jsme se od něj odtáhli. Přesto se radujeme, že přestože neseno v pozemských nádobách, evangelium je stále drahocenný poklad. Toužíme nově se odevzdat úkolu v moci Ducha Svatého seznámit svět s tímto pokladem.

(Iz 40:28; Mt 28:19; Ef 1:11; Sk 15:14; J 17:6, 18; Ef 4:12; 1 K 5:10; Ř 12:2; 2 K 4:7)

 1. AUTORITA A MOC BIBLE

Potvrzujeme Boží inspiraci, pravdivost a autoritu Písem Starého i Nového zákona v jejich úplnosti jako jediné zapsané slovo Boží, bez chyby ve všem, co potvrzuje, a jako jediné neomylné pravidlo víry a praxe. Také potvrzujeme moc Božího slova, že dokoná svůj plán spasení. Poselství Bible je adresováno všem mužům a ženám. Protože Boží zjevení v Kristu a v Písmu je neměnné. Skrze ně Duch Svatý promlouvá i dnes. Osvěcuje myšlení Božích lidí v každém kulturním prostředí, aby nově vnímali jeho pravdu svým vlastním zrakem a tak ji mohli odkrýt celé Církvi v ještě větší barevnosti moudrosti Boží. 

(2 Tm 3:16; 2 Pt 1:21; J 10:35; Iz 55:11; 1 K 1:21; Ř 1:16, Mt 5:17,18; Ju 3; Ef 1:17,18; 3:10,18)

 1. JEDINEČNOST A UNIVERZÁLNOST KRISTOVA

Potvrzujeme, že je jen jeden Spasitel a jediné evangelium, přestože existuje široká různorodost evangelizačních přístupů. Uvědomujeme si, že každý má určitý podíl známosti Boha skrze jeho obecné zjevení v přírodě. Ale popíráme, že tohle může spasit, protože lidé popírají pravdu svou nespravedlností. Také odmítáme zlehčení Krista a evangelia každým druhem synkretismu a dialogu, který naznačuje, že Kristus mluví stejně skrze všechna náboženství a ideologie. Ježíš Kristus, který je jediný Bůh-člověk, který sám sebe vydal jako jediné výkupné za hříšníky, je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Není jiného jména, skrze které máme spasení. Všichni muži a ženy jdou do zahynutí pro hřích, ale Bůh všechny miluje a nepřeje si, aby někdo z nich zahynul, ale aby všichni činili pokání. Přesto ti, kdo odmítnou Krista, odvrhují radost ze spasení a odsuzují sami sebe k věčnému oddělení od Boha. Prohlašovat Ježíše jako "Spasitele světa" neznamená potvrzení, že všichni lidé dojdou buď automaticky nebo nakonec spasení, a už vůbec to neznamená, že všechna náboženství nabízejí spasení v Kristu. Spíš jde o hlásání Boží lásky ke světu hříšníků a o pozvání každého, aby mu celým srdcem odpověděl jako Spasiteli a Pánu osobním odevzdáním v pokání a víře. Ježíš Kristus je vyvýšený nad každé jiné jméno; toužíme po dnu, kdy se před ním skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že on je Pán. 

(Ga 1:6-9; Ř 1:18-32; 1 Tm. 2:5,6; Sk 4:12; J 3:16-19; 2 Pt 3:9; 2 Te 1:7-9; J 4:42; Mt 11:28; Ef 1:20,21; Fp 2:9-11)

 1. PODSTATA EVANGELIZACE

Evangelizovat znamená šířit dobrou zprávu, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých podle Písma, a že jako vládnoucí Pán teď nabízí odpuštění hříchů a osvobozující dary Ducha všem, kdo činí pokání a věří. Přítomnost nás křesťanů ve světě je pro evangelizaci nepostradatelná, a totéž je pravda i o takovém dialogu, jehož cílem je citlivě naslouchat, abychom mohli pochopit. Ale evangelizace sama je hlásání historického, biblického Krista jako Spasitele a Pána, s výhledem přesvědčit lidi, aby k němu sami osobně přišli a tak se smířili s Bohem. V předávání pozvání evangelia nemáme svobodu k tomu zatajit, jaká je cena učednictví. Ježíš stále volá všechny, kdo ho budou následovat, aby zapřeli sami sebe, vzali svůj kříž a ztotožnili se s jeho novou společností. Výsledky evangelizace zahrnují poslušnost Kristu, začlenění se do jeho Církve a zodpovědnou službu ve světě.

(1 K 15:3,4; Sk 2: 32-39; J 20:21; 1 K 1:23; 2 K 4:5; 5:11,20; L 14:25-33; Mk 8:34; Sk 2:40,47; Mk 10:43-45)

 1. SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST KŘESŤANA

Prohlašujeme, že Bůh je Stvořitel a Soudce všech lidí. Proto bychom měli sdílet jeho zájem o spravedlnost a smíření v celé lidské společnosti a za osvobození mužů a žen od jakéhokoli útlaku. Protože muži a ženy byli stvořeni k obrazu Božímu, každý člověk, bez ohledu na rasu, náboženství, barvu, kulturu, pohlaví či věk, má vlastní vnitřní důstojnost, podle které by měl požívat úctu a službu, ne být vykořisťován. Zde také vyjadřujeme lítost, že jsme zanedbávali a někdy dokonce považovali evangelizaci a společenský zájem za vzájemně se vylučující. Přestože smíření s lidmi neznamená smíření s Bohem, ani naše sociální aktivity nejsou evangelizace, a ani politické osvobození není spasení, nicméně prohlašujeme, že evangelizace a sociálně-politická účast obojí patří k naší křesťanské povinnosti. Protože obojí je nezbytným vyjádřením našeho učení o Bohu a člověku, naší lásky k bližnímu a poslušnosti Ježíše Krista. Poselství spasení obsahuje i poselství o soudu nad každou formou odcizení, útlaku a diskriminace, a neměli bychom se bát  veřejně označit zlo a nespravedlnost všude, kde existuje. Když lidé přijmou Krista, narodí se znovu do jeho království a musí usilovat nejen předvádět, ale i šířit jeho spravedlnost uprostřed nespravedlivého světa. Spasení, které hlásáme, by nás mělo proměňovat v celistvosti našich osobních i společenských povinností. Víra bez skutků je mrtvá.

(Sk 17:26,31; Gn 18:25; Iz 1:17; Ž 45:7; Gn 1:26,27; JK 3:9; Lv 19:18; L 6:27,35; Jk 2:14-26; J. 3:3,5; Mt 5:20; 6:33; 2 K 3:18; Jk 2:20)

 1. CÍRKEV A EVANGELIZACE

Prohlašujeme, že Kristus posílá svůj zachráněný lid do světa tak, jak Otec poslal jej, a že tohle volá po podobně hlubokém a nákladném (ve smyslu co to stojí) proniknutí do světa. Musíme se vylámat ze svých sborových ghet a proniknout do nevěřící společnosti. V poslání Církve je prioritou číslo jedna obětavá evangelizační služba. Evangelizace světa vyžaduje, aby celá Církev přinášela celé evangelium celému světu. Církev je v samém centru Božího vesmírného plánu a je jeho vybraným prostředkem k šíření evangelia. Ale církev, která káže kříž, musí být také sama poznamenaná křížem. Překážkou evangelizace se stává, když zradí evangelium nebo postrádá živou víru v Boha, ryzí lásku k lidem nebo až úzkostlivou pravdivost ve všech věcech, včetně propagace a financí. Církev je společenství Božích lidí, není to instituce, a nesmí se ztotožňovat s žádnou konkrétní kulturou, sociálním nebo politickým systémem, ani lidskou ideologií.

(J 17:18; 20:21; Mt 28:19,20; Sk 1:8; 20:27; Ef 1:9,10; 3:9-11; Ga 6:14,17; 2 K 6:3,4; 2 Tm 2:19-21; Fp 1:27)

 1. SPOLUPRÁCE NA EVANGELIZACI

Prohlašujeme, že viditelná jednota Církve v pravdě je Božím cílem. Evangelizace nás také vyzývá k jednotě, protože naše sjednocenost posiluje naše svědectví právě tak, jak naše nejednota poddolovává naše evangelium smíření. Přesto si uvědomujeme, že organizační jednota může mít víc forem, a nemusí nezbytně evangelium nést dál. Přesto my, kdo máme stejnou biblickou víru, bychom měli být vzájemně úzce sjednoceni ve společenství, práci a svědectví. Vyznáváme, že naše svědectví někdy mařil náš hříšný individualismus a zbytečná duplicita. Zavazujeme se, že budeme usilovat o hlubší jednotu v pravdě, uctívání, svatosti a poslání. Vybízíme k rozvoji regionální a funkční spolupráce k podpoře poslání Církve, ke strategickému plánování, vzájemnému povzbuzování a ke sdílení zdrojů a zkušeností.

(J 17:21,23; Ef 4:3,4; J 13:35; Fp 1:27; J 17:11-23)

 1. CÍRKVE V EVANGELIZAČNÍM PARTNERSTVÍ

Radujeme se z toho, že vzchází nová misijní doba. Dominantní role západních misií rychle mizí. Bůh pozvedá z mladších církví mnohé zdroje světové evangelizace, a tím demonstruje, že povinnost evangelizovat je záležitost celého těla Kristova. Proto by se všechny církve a sbory měly ptát Boha a samy sebe, co by měly dělat pro to, aby oslovily své vlastní okolí a poslaly misionáře do jiných částí světa. Přehodnocování svých misijních povinností a role by mělo probíhat trvale. Tak se bude rozvíjet rostoucí partnerství sborů a univerzální charakter Kristovy Církve bude jasněji vidět. Také Bohu děkujeme za organizace, které pracují na překládání Bible, teologickém vzdělávání, masmediích, křesťanské literatuře, evangelizaci, misii, probouzení sborů a dalších konkrétních polích práce. I ony by se měly neustále zkoumat a přehodnocovat svou efektivitu jako součást poslání Církve. 

(Ř 1:8; Fp 1:5; 4:15; Sk 13:1-3, 1 Te 1:6-8)

 1. NALÉHAVOST ÚKOLU EVANGELIZACE

Přes 2,700 milionům lidí, což je víc než dvě třetiny celého lidstva, je ještě potřeba vyřídit evangelium. Stydíme se, že jich tolik bylo opomíjeno; je to trvalé napomenutí pro nás a pro celou Církev. Přesto dnes v mnoha částech světa lidé přijímají Pána Ježíše Krista jako nikdy předtím. Jsme přesvědčeni, že tohle je čas pro církve a křesťanské organizace, aby se usilovně modlily za spasení ještě neoslovených a aby vyvinuly nové úsilí završit a dotáhnout evangelizaci světa. Redukce zahraničních misionářů a peněz v již evangelizované zemi bude možná někdy nezbytná, aby napomohla církvi v daném národě růst v soběstačnosti a sebedůvěře a uvolnit zdroje pro oblasti, kam se evangelium ještě nedostalo. Misionáři by se měli volněji pohybovat po všech šesti kontinentech v duchu pokorné služby. Cílem by mělo být, za pomoci všech dostupných prostředků a v co nekratší době, aby každý člověk měl možnost slyšet, porozumět a přijmout dobrou zprávu. Nemůžeme doufat, že tohoto cíle je možné dosáhnout bez obětí. Všechny nás šokuje chudoba milionů lidí a pobuřuje nás nespravedlnost, která ji působí. Ti z nás, kteří žijí v dostatku, přijímají povinnost vypěstovat si skromnější životní styl, abychom mohli víc a štědřeji dávat na pomoc i evangelizaci.

(J 9:4; Mt 9:35-38; Ř 9:1-3; 1 K 9:19-23; Mk 16:15; Iz 58:6,7; Jk 1:27; 2:1-9; Mt 25:31-46; Sk 2:44,45; 4:34,35)

 1. EVANGELIZACE A KULTURA

Rozvoj strategií evangelizace světa volá po nových metodách. Pod Božím vedením, výsledek bude vznik sborů hluboce zakořeněných v Kristu a úzce spjatých s vlastním kulturním prostředím. Je nutné kulturu vždy testovat a posuzovat Písmem. Protože muži a ženy jsou Boží stvoření, něco v jejich kultuře v sobě má bohatství krásy a dobra. Protože jsou padlí, to všechno je poskvrněné hříchem, a část toho je démonická. Evangelium nepředjímá nadřazenost žádné kultury jiné kultuře, ale hodnotí všechny podle svých vlastních kritérií pravdy a spravedlnosti, a trvá na morální čistotě všech kultur. Misionáři až příliš často exportovali s evangeliem cizí kulturu a sbory někdy byly víc svázány s kulturou než s Písmem. Kristovi evangelisté musí pokorně usilovat o to vyprázdnit se od všeho kromě své vlastní osobní autentičnosti, aby se mohli stát služebníky druhých, a sbory musí usilovat o to, aby se proměňovaly a obohacovaly kulturu, a to všechno k slávě Boží.

(Mk 7:8,9,13; Gn 4:21,22; 1 K 9:19-23; Fp 2:5-7; 2 K 4:5)

 1. VZDĚLÁVÁNÍ A VEDENÍ

Vyznáváme, že jsme někdy usilovali o růst církve na úkol hloubky, a oddělili jsme evangelizaci od výchovy křesťanů. Také uznáváme, že někdy naši misionáři byli příliš pomalí při vybavování a povzbuzování národních vedoucích pracovníků, aby se tito mohli chopit svých právoplatných povinností. Přesto jsme odevzdáni principům původnosti a toužíme po tom, aby každý sbor měl své domácí vedoucí pracovníky, kteří budou jasně ukazovat křesťanský životní styl vedení ve smyslu služby a ne vlády. Uvědomujeme si, že je zde velká potřeba zlepšit teologické vzdělávání,, zvlášť pro vedoucí pracovníky církve. V každém národě a kultuře by měl existovat vzdělávací program pro kazatele a laické pracovníky v učení, učednictví, evangelizaci, výchově a službě. Takové vzdělávací programy by neměly spočívat na žádné stereotypní metodě, ale měly by se odvíjet od místních tvořivých iniciativ podle biblických standardů.

(Ko I:27,28; Sk 14:23; Tt 1:5,9; Mk 10:42-45; Ef 4:11,12)

 1. DUCHOVNÍ KONFLIKT

Věříme, že jsme součástí trvalé duchovní bitvy s knížaty a mocnostmi toho zlého, kteří usilují svrhnout Církev a zmařit její poslání evangelizace světa. Víme, že se potřebujeme vybavit Boží zbrojí a bojovat tuhle bitvu duchovními zbraněmi pravdy a modlitby. Protože poznáváme aktivitu našeho nepřítele nejen ve falešných ideologiích vně Církve, ale i uvnitř ní ve falešných evangeliích, která překrucují Písmo a na místo Boha staví lidi. Potřebujeme pozornost a rozeznání k ochraně biblického evangelia. Přiznáváme, že my sami nejsme imunní ke světskosti myšlení a jednání, což je odevzdání se sekularizaci. Například, přestože pozorné studium růstu církve, početní i duchovní, je správné a cenné, někdy jsme ho zanedbávali. Jindy v touze zajistit reakci na evangelium jsme ze svého poselství slevili, manipulovali svými posluchači nátlakovými technikami, a přehnaně jsem se zabývali statistickými údaji, nebo jsme je dokonce nečestně používali. To všechno je světské. Církev musí být na světě; svět nesmí být v Církvi.

(Ef 6:12; 2 K 4:3,4; Ef 6:11,13-18; 2 K 10:3-5; 1 J 2:18-26; 4:1-3; Ga 1:6-9; 2 K 2:17; 4:2; J 17:15)

 1. SVOBODA A PRONÁSLEDOVÁNÍ

Je Bohem daná povinnost každé vlády zajistit podmínky pokoje, práva a svobody, ve kterých Církev může poslouchat Boha, sloužit Pánu Ježíši Kristu a kázat evangelium bez vměšování. Proto se modlíme za vedení národů a dovoláváme se u nich, aby zajistili svobodu myšlení a svědomí, a svobodu praktikovat a šířit náboženství v souladu s vůlí Boží a jak je to vyjádřeno v Mezinárodní deklaraci lidských práv. Také vyjadřujeme své hluboké znepokojení za všechny nespravedlivě vězněné, a zvlášť za ty, kdo trpí pro své svědectví o Pánu Ježíši. Slibujeme, že se budeme modlit a dělat všechno pro jejich svobodu. Současně odmítáme nechat se zastrašit jejich osudem. S Boží pomocí také budeme usilovat o to postavit se proti nespravedlnosti a zůstat věrní evangeliu za každou cenu. Nezapomínáme na Ježíšovo upozornění, že pronásledování je nevyhnutelné.

(1 Tm 1:1-4, Sk 4:19; 5:29; Ko 3:24; Žd 13:1-3; L 4:18; Ga 5:11; 6:12; Mt 5:10-12; J 15:18-21)

 1. MOC DUCHA SVATÉHO

Věříme v moc Ducha svatého. Otec poslal svého Ducha, aby nesl svědectví jeho Synu, a bez jeho svědectví je náš život marný. Usvědčení z hříchu, víra v Krista, nové narození a křesťanský růst jsou všechno jeho práce. Navíc, Duch svatý je misijní duch; proto by evangelizace měla spontánně vzejít z Duchem naplněné církve. Církev (sbor), která není misijní, odporuje sama sobě a uhašuje Ducha. Evangelizace světa se stane možnou skutečností jen tehdy, když Duch obnoví Církev v pravdě a moudrosti, víře, svatosti, lásce a moci. Proto vyzýváme všechny křesťany, aby se modlili za takové navštívení svrchovaného Ducha Božího, aby se všechno jeho ovoce mohlo objevit na celém jeho lidu, a aby všechny jeho dary zbohacovaly tělo Kristovo. Jen tehdy se celý svět stane vhodným nástrojem v jeho rukou, aby celá země mohla slyšet jeho hlas.

(1 K 2:4; J 15:26;27; 16:8-11; 1 K 12:3; J 3:6-8; 2 K 3:18; J 7:37-39; 1 Te 5:19; Sk 1:8; Ž 85:4-7; 67:1-3; Ga 5:22,23; 1 K 12:4-31; Ř 12:3-8)

 1. NÁVRAT KRISTŮV

Věříme, že Ježíš Kristus se vrátí osobně a viditelně, v moci a slávě, aby dovršil své spasení a soud. Tento slib jeho příchodu je dalším podnětem k naší evangelizaci, protože pamatujeme na jeho slova, že evangelium se nejdřív musí kázat všem národům. Věříme, že období mezi Kristovým nanebevzetím a návratem má být naplněno posláním lidu Božího, který nemá žádnou volnost s tím přestat před koncem. Také pamatujeme na jeho varování, že vzejdou falešní Kristové a falešní proroci jako předchůdci toho závěrečného Antikrista. Proto odmítáme jako pyšný a sebevědomý sen ten názor, že se lidem kdy může podařit na zemi vybudovat utopii. Jako křesťané věříme, že Bůh si své království dovede k dokonalosti, a my se na ten den těšíme s nedočkavým očekáváním, a na nové nebe a zemi, ve kterých bude přebývat spravedlnost, a kde Bůh bude vládnout navždy. Zatím se znovu odevzdáváme do služby Kristu a lidem v radostném podřízení se jeho autoritě nad celým svým životem.

(Mk 14:62; Žd 9:28; Mk 13:10; Sk 1:8-11; Mt 28:20; Mk 13:21-23; J 2:18; 4:1-3; L 12:32; Zj 21:1-5; 2 Pt. 3:13; Mt 28:18)

ZÁVĚR

Proto, ve světle této své víry a rozhodnutí, vstupujeme v posvátnou smlouvu s Bohem a jeden s druhým, že se budeme modlit, plánovat a spolupracovat na evangelizaci celého světa. Voláme i ostatní, aby se k nám přidali. Nechť nám Bůh pomáhá svou milostí a pro svou slávu, abychom byli věrní této své smlouvě! Amen, Haleluja!

Vytisknout E-mail

Stanovy

Rada  TWR-CZ  jako  nejvyšší  orgán  zapsaného  spolku  Trans  World  Radio  na svém  jednání dne 25. května 2016 projednala a schválila změnu Stanov, která reaguje na nový občanský zákoník; současně bylo schváleno toto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV spolku Trans World Radio

  

Čl. 1

Název a sídlo

(1.1) Název zní: Trans World Radio

                        (Zkratka: TWR-CZ)

(1.2) Sídlo je: Horníkova 2562/36, 628 00  Brno

 

Čl. 2

Základní charakteristika a účel TWR-CZ

(2.1) TWR-CZ vzniklo 10. září 1990 jako sdružení občanů registrované podle zákona 83/1990 Sb.

Od 1. ledna 2014 je TWR-CZ zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 314, jako spolek podle zákona č. 89/2012 Sb. pod IČ: 155 26 372.

(2.2) TWR-CZ je právnickou osobou nevýdělečného charakteru, jejíž majetek pochází z poctivých zdrojů, jejíž jmění se využívá k veřejně prospěnému účelu a na jejíž rozhodování mají vliv pouze bezúhonné osoby.

(2.3) Hlavním účelem (posláním a smyslem) TWR-CZ je pomáhat křesťanským církvím a místním sborům naplňovat příkaz Ježíše Krista, aby byli získáváni jeho učedníci ze všech lidí. S těmito církvemi a místními sbory vytváří mnohostrannou spolupráci, jež slouží misijnímu úsilí a rozvoji církví a sborů, přičemž vychází z textu Lausannské úmluvy a respektuje rozmanitost pohledů různých církví a vyznání. (Text Lausannské úmluvy je uveden v příloze k těmto Stanovám). Zaměřuje se na kladné hodnoty, které pomáhají budovat osobní charakter jednotlivců a tím přispívají k rozvoji společnosti. Při naplňování svého účelu (poslání) je TWR-CZ způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.

(2.4) TWR-CZ je mezidenominační křesťanskou misijní organizací a nezávislým partnerem mezinárodní křesťanské misijní rozhlasové organizace Trans World Radio – International (dále jen TWR-I), jejíž vyznání víry (Statement of Faith) přijímá jako své vyznání víry. Toto vyznání víry je uvedeno v příloze k těmto Stanovám.

 

Čl. 3

Činnost TWR-CZ

 (3.1) Činností TWR-CZ je zejména:

a) tvorba a šíření rozhlasových pořadů především v českém jazyce, které:

aa) nesou posluchačům evangelium o spasení v Ježíši Kristu a zprostředkovávají jejich další biblickou výuku;

ab) pomáhají formovat a upevňovat křesťanský způsob života;

ac) podporují rodinu v jejím základním poslání, pomáhají kultivaci mezilidských vztahů;

ad) pomáhají prevenci kriminality a patologických jevů ve společnosti;

ae) poskytují informace z náboženského prostředí;

af) slouží k vzdělávání a rozvíjení kultury a kulturního dědictví;

b) návazná poradenská služba duchovního charakteru těm posluchačům, kteří o ni požádají, pomoc a podpora v jejich duchovním růstu a při jejich zapojení do místních sborů církví;

c) organizování vzdělávacích a odborných akcí (kurzů, seminářů a instruktáží), zejména v oblasti mediální práce;

d) spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími zařízeními při výchově a vzdělávání mládeže a studentů,  zejména v oblasti práce masmédií;

e) součinnost s  národními partnery TWR v jiných zemích při podpoře tvorby a vysílání křesťanských pořadů;

f) produkce, vydávání a rozšiřování křesťanských nahrávek, literatury a Biblí;

g) spolupráce při organizování a zajišťování humanitárních a charitativních akcí, jako jsou dodávky potravin, léků, šatstva apod. do postižených a potřebných oblastí;

h) další činnosti obdobné povahy.

 

Čl. 4

Členství, práva a povinnosti členů

 (4.1) V TWR-CZ se sdružují fyzické osoby, které se ztotožňují s jejím účelem a posláním uvedeným v bodu 2.3 těchto Stanov a které se rovněž ztotožňují s vyznáním víry TWR-CZ podle bodu 2.4 těchto Stanov. TWR-CZ má nejméně 7 a nejvíce 13 členů. Členství v TWR-CZ je čtyřleté s možností dalšího prodloužení.

(4.2) Členství v TWR-CZ je dobrovolné, není na ně právní nárok a za ně ani za žádný výkon s ním spojený nepřísluší finanční odměna. Členství vzniká přijetím za člena rozhodnutím Rady jako nejvyššího orgánu TWR-CZ zpravidla na základě doporučení zúčastněných církví či místních sborů, přičemž žádná denominace církve nesmí mít mezi členy TWR-CZ nadpoloviční zastoupení. Přijetí za člena předchází jednoroční kandidátské období, kdy se kandidát členství účastní jednání Rady bez hlasovacího práva a seznamuje se s činností TWR-CZ. Dokladem členství je výpis ze zápisu jednání Rady vydaný Radou na žádost člena TWR-CZ.

(4.3) TWR-CZ vede Seznam členů, v němž se eviduje u každého člena TWR-CZ jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně telefonní číslo a kontaktní e-mail. Seznam členů vede a zápisy a výmazy týkající se členství v něm na základě rozhodnutí Rady provádí Předsednictvo. Seznam členů je veřejně nepřístupný. Pro členy TWR-CZ jeho opis vydá na vyžádání Předsednictvo.

(4.4) Od člena TWR-CZ se očekává všestranná podpora činnosti TWR-CZ, pokud konkrétní formu podpory odsouhlasí Rada, propagace činnosti TWR-CZ zejména v rámci jeho církve i místního sboru a účinná pomoc při zajišťování finančních prostředků k podpoře činnosti TWR-CZ. Člen neručí za případné dluhy TWR-CZ.

(4.5) Člen TWR-CZ má zejména právo aktivně se účastnit jednání Rady a volit a být volen do orgánů TWR-CZ. Člen TWR-CZ se při jednání orgánů TWR-CZ včetně hlasování nemůže nechat zastoupit jinou osobu.

 (4.6) Člen TWR-CZ má zejména tyto povinnosti:

a) dodržovat Stanovy TWR-CZ,

a) dbát na dobrou pověst TWR-CZ,

b) podílet se na činnostech Rady,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech TWR-CZ,

d) platit členské příspěvky, pokud je Rada TWR-CZ stanoví s určením jejich výše,

e) bezodkladně hlásit Radě změnu kontaktního údaje uváděného v seznamu členů,

f) zařadit na program jednání Rady slyšení pracovníka, který jej o to požádal,

g) plnit ostatní povinnosti Radou uložené v souladu s těmito Stanovami.

(4.7) Členství v TWR-CZ zaniká:

a) uplynutím členského období;

b) vystoupením člena písemným oznámením doručeným Radě;

c) úmrtím člena;

d) vyloučením člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě; výzva není nutná tehdy, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu;

e) vyškrtnutím ze seznamu členů v případě, že člen neprojevuje zájem o TWR-CZ, zejména pokud se bez vážných důvodů dva roky po sobě nezúčastní setkání Rady,

f) zánikem TWR-CZ;

g) dalším způsobem, pokud tak stanoví právní předpisy.

(4.8) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení bylo přezkoumáno; přezkoumání provádí Předsednictvo.

(4.9) Pokud byl člen TWR-CZ Radou zvolen nebo jmenován do funkce, pak volený nebo jmenovaný mandát má prioritu před mandátem člena, který se v případě potřeby automaticky prodlužuje do konce funkčního období.

 

Čl. 5

Přátelé TWR-CZ

(5.1) Přáteli TWR-CZ jsou dobrovolní spolupracovníci, podporovatelé a posluchači, kteří spolu se členy a zaměstnanci TWR-CZ tvoří širší rodinu TWR-CZ.

(5.2) Je v zájmu naplňování poslání a cílů TWR-CZ, aby mělo přátele po celém území České republiky. Na vytvoření sítě podporovatelů a dobrovolných spolupracovníků se podílejí v rámci své působnosti všechny orgány TWR-CZ.

 

Čl. 6

Orgány TWR-CZ

(6.1) Nejvyšším orgánem TWR-CZ je shromáždění členů TWR-CZ, které se z historických důvodů označuje jako Rada.

(6.2) Dalšími orgány TWR-CZ jsou:

a) Předsednictvo

b) ředitel

c) Misijní vedení

d) Kontrolní komise

(6.3) Statutárním orgánem TWR-CZ je ředitel.

  

Čl. 7

Rada

 (7.1) Rada zejména:

a) sleduje hlavní zaměření činnosti TWR-CZ a dohlíží na dodržování a plnění jeho poslání;

b) hodnotí činnost dalších orgánů TWR-CZ;

c) projednává a schvaluje změny Stanov TWR-CZ;

d) přijímá členy TWR-CZ a rozhoduje o jejich vyloučení;

e) volí ze svého středu na čtyřleté období předsedu, místopředsedu a člena TWR-CZ do Předsednictva; na stejné funkční období volí kontrolní komisi;

f) jmenuje na čtyřleté funkční období ředitele a jeho zástupce, má rovněž právo je odvolat; ředitel i jeho zástupce se svým jmenováním stávají na dobu funkčního období členy Rady;

g) pověřuje praktickým výkonem činností směřujících k naplňování poslání TWR-CZ Misijní vedení;

h) projednává a schvaluje výroční zprávu Misijního vedení a schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření TWR-CZ;

i) projednává, připomínkuje a schvaluje charakter a strategii vysílání TWR-CZ;

j) na návrh Misijního vedení nebo Předsednictva schvaluje neplánované jednorázové výdaje a majetkové dispozice nad 50 % výdajové části schváleného celkového ročního rozpočtu organizace;

k) rozhoduje na návrh Misijního vedení o zrušení TWR-CZ a v případě likvidace určuje likvidátora.

(7.2) Rada se schází nejméně jedenkrát ročně. Radu svolává a její jednání řídí předseda Rady, který tím může pověřit místopředsedu nebo ředitele. Rada se svolává nejméně 30 dnů před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

(7.3) Rada se svolává písemnou pozvánkou, která se zašle všem členům na jimi sdělenou doručovací adresu.  Pozvánka může být členům zaslána rovněž prostřednictvím elektronické pošty, doručením do datové schránky nebo jiným vhodným způsobem, pokud s tím člen souhlasí. Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému členu včas se s nimi seznámit.  

(7.4) Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání Rady a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

(7.5) Kdo zasedání vede, ověří, zda je schopné se usnášet. Zasedání Rady se vede tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Rada usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů TWR-CZ oprávněných o ní hlasovat.

(7.6) Rada je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. S výjimkami uvedenými dále v bodu 7.7 Rada přijímá usnesení většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

(7.7) Se souhlasem nejméně tří čtvrtin všech členů TWR-CZ přijímá Rada usnesení týkající se

a) Stanov TWR-CZ,

b) všech volených a jmenovaných funkcí a

c) zrušení TWR-CZ včetně určení likvidátora.

(7.8) Vyhotovení zápisu ze zasedání Rady zajistí do třiceti dnů od jeho konání ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Rada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky Rada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Originál zápisu podepisuje ten, kdo jednání řídil, dále zapisovatel a předseda, byl-li přítomen. Kopii zápisu obdrží všichni členové TWR-CZ.

(7.9) Náklady spojené s výkonem členských povinností se hradí z prostředků TWR-CZ.

(7.10) Při volbě a jmenování do funkcí se pokud možno přihlíží k zásadě rovnoměrného zastoupení zúčastněných křesťanských církví či nezávislých společenství. K této zásadě se nepřihlíží, pokud by její uplatnění mohlo vést k omezení žádoucí akceschopnosti a maximálně efektivního fungování TWR-CZ.

 

Čl. 8

Předsednictvo

(8.1) Předsednictvo je pětičlenné a tvoří je předseda, místopředseda, ředitel, zástupce ředitele a další pověřený člen Rady.

 (8.2) Předsednictvo:

a) navrhuje Radě ke schválení vysílací strategii TWR-CZ;

b) rozhoduje o zásadních otázkách spolupráce s mezinárodním TWR a ostatními národními partnery TWR;

c) rozhoduje o členství TWR-CZ ve sdruženích a společnostech;

d) rozhoduje o hlavních směrech získávání finančních prostředků na činnost TWR-CZ a sleduje finanční zabezpečení činnosti TWR-CZ;

e) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena;

f) projednává rozpočet a závěrečný účet TWR-CZ na příslušné období;

g) sleduje platovou strukturu organizace, v závislosti na finanční situaci stanovuje plat a odměnu ředitele a jeho zástupce a schvaluje mzdový vývoj TWR-CZ; při rozhodování o výši platu opustí ředitel i jeho zástupce jednání;

h) schvaluje dlouhodobý nájem a pronájem bytových a nebytových prostor v domě TWR-CZ;

i) na návrh Misijního vedení schvaluje neplánované jednorázové výdaje a majetkové dispozice ve výši od 25 % do 50 % výdajové části schváleného celkového ročního rozpočtu spolku.

(8.3) V čele Předsednictva stojí předseda, který svolává schůzi Předsednictva zpravidla 2x ročně. Předseda může svoláním a řízením Předsednictva pověřit místopředsedu nebo ředitele. Předsednictvo musí být svoláno vždy, požádá-li o to kterýkoliv z členů Předsednictva.

(8.4) Předsednictvo se usnáší většinou hlasů všech svých členů, přičemž k přijetí usnesení je nutný souhlas ředitele nebo jeho zástupce. O usnesení Předsednictva jsou pravidelně informováni všichni členové TWR-CZ kopií zápisu z jednání. Informovanost pracovníků TWR-CZ o usnesení Předsednictva zajišťuje ředitel, resp. jeho zástupce.

 

Čl. 9

Ředitel a Misijní vedení

(9.1) K zabezpečení poslání a cílů TWR-CZ jsou do pracovního poměru přijímáni zaměstnanci TWR-CZ (dále jen „zaměstnanci“).

(9.2) Práci zaměstnanců organizuje, řídí a hodnotí Misijní vedení, které tvoří ředitel, jeho zástupce a další ředitelem jmenovaní členové z řad zaměstnanců TWR-CZ. Do působnosti a odpovědnosti Misijního vedení patří vše, co není těmito Stanovami vyhrazeno Radě, Předsednictvu nebo řediteli.

(9.3) Ředitel zejména:

a) zastupuje TWR-CZ navenek;

b) jmenuje a odvolává členy Misijního vedení;

c) řídí práci Misijního vedení;

d) v souladu se schváleným mzdovým vývojem stanovuje plat a odměny členů Misijního vedení;

e) realizuje rozhodnutí Misijního vedení týkající se zaměstnanců TWR-CZ, jako je zejména jejich přijetí či propuštění a jejich mzdy nebo odměny za práci;

f) podepisuje za TWR-CZ smlouvy a dohody;

g) zastupuje nebo pověřuje zastoupením TWR-CZ při všech jednáních s TWR či jinými národními partnery TWR; je-li při těchto jednáních vyžadována nebo se jeví jako vhodná účast členů Rady, konzultuje tuto záležitost v rámci Předsednictva.

(9.4) Misijní vedení zejména:

a) řídí práci výkonné části TWR-CZ;

b) dbá na dodržování všech platných zákonných norem a předpisů, které se týkají činnosti TWR-CZ;

c) rozhoduje o přijetí a uvolnění zaměstnanců a informuje o tom Předsednictvo;

d) v souladu se schváleným mzdovým vývojem stanovuje plat a odměny zaměstnanců, kteří nejsou členy misijního vedení;

e) projednává s Předsednictvem vysílací strategii TWR-CZ a po jejím schválení Radou zabezpečuje její realizaci, rozhoduje o rozvrhu, skladbě a tvorbě pořadů, organizuje spolupráci v oblasti tvorby a užívání pořadů s jinými subjekty;

f) projednává s Předsednictvem zásadní otázky duchovního poradenství a návazné práce a zabezpečuje jejich realizaci;

g) zajišťuje sestavení rozpočtu na příslušné období a po projednání s Předsednictvem jej předkládá Radě ke schválení, jakož i závěrečný účet TWR-CZ s výroční zprávou za uplynulé období;

h) schvaluje neplánované jednorázové výdaje a majetkové dispozice do výše 25 % výdajové části celkového schváleného ročního rozpočtu organizace; pokud jde o částku ve výši 10% celkového schváleného ročního rozpočtu a více (s výjimkou revolvingu), informuje o tom Předsednictvo;

i) rozhoduje o zásadních otázkách propagace TWR-CZ včetně časopisu a pověřuje odpovědného redaktora časopisu;

j) navrhuje Radě zrušení TWR-CZ.

(9.5) Misijní vedení svolává k jednání ředitel podle potřeby, zpravidla jednou za 14 dní. Misijní vedení je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

(9.6) Misijní vedení se usnáší prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas ředitele. Usnesení o návrhu na zrušení TWR-CZ musí být přijato všemi členy Misijního vedení. Z porad Misijního vedení se pořizuje soupis všech rozhodnutí a usnesení. Podle potřeby svolává Misijní vedení porady všech pracovníků TWR-CZ.

(9.7) Nelze-li zajistit urychlené zasedání Misijního vedení a hrozí-li nebezpeční z prodlení, je ředitel oprávněn rozhodnout ve věcech uvedených výše v odstavci 9.4, pokud je to možné, pak po poradě s alespoň jedním členem Misijního vedení. O svém rozhodnutí je ředitel povinen informovat členy Misijního vedení na nejbližším jednání. Misijní vedení může rozhodnout o dodatečném projednání záležitosti; přitom lze změnit původní rozhodnutí ředitele v případě, je-li to možné a účelné.

 

Čl. 10

Kontrolní komise

(10.1) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TWR-CZ řádně vedeny a vykonává-li TWR-CZ činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy; Kontrolní komise provádí kontroly hospodaření. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně členy Předsednictva.

(10.2) Kontrolní komise má tři členy, které volí a odvolává Rada jako nejvyšší orgán TWR-CZ. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s funkcí ředitele ani s funkcí zástupce ředitele. Členové Kontrolní komise volí ze svého středu vedoucího, který organizuje činnost Kontrolní komise a zajišťuje vyhotovení kontrolních zpráv. Vedoucí Kontrolní komise je z titulu své funkce oprávněn účastnit se jednání Rady a Předsednictva, které informuje o výsledcích provedených kontrol. 

(10.3) V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů TWR-CZ a požadovat od členů dalších orgánů TWR-CZ nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

 Čl. 11

Zásady hospodaření

(11.1) Majetek TWR-CZ tvoří movitý a nemovitý majetek a práva TWR-CZ.

(11.2) TWR-CZ získává finanční prostředky z:

 1. a) členských příspěvků, jsou-li stanoveny;
 2. b) darů fyzických a právnických osob;
 3. c) výnosů pořádaných akcí;
 4. d) výnosů z majetku TWR-CZ (např. z odprodeje či pronájmu movitých i nemovitých věcí apod.);
 5. e) eventuálně z jiných zdrojů.

(11.3) TWR-CZ hospodaří v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně vedení předepsané účetní evidence. Rozpočet na příslušné období (zpravidla kalendářní rok) a výsledky hospodaření schvaluje Rada.

 

Čl. 12

Jednání za TWR-CZ

(12.1) TWR-CZ zastupuje ve všech záležitostech statutární orgán, kterým je ředitel.

 (12.2) V nepřítomnosti ředitele zastupuje TWR-CZ Radou jmenovaný zástupce ředitele, a to v plném rozsahu práv a povinností ředitele. Ostatní zaměstnanci zastupují TWR-CZ v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. Je-li pro jednání potřeba písemné plné moci, uděluje ji ředitel jako statutární orgán.    

(12.3) Kdo za TWR-CZ podepisuje, připojí k názvu spolku svůj podpis a údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

(12.4) Dispozice s prostředky TWR-CZ uloženými na bankovních účtech podepisuje ředitel spolu s dalším k tomu pověřeným členem Misijního vedení.

 

Čl. 13

Vnitřní předpisy

(13.1) V rámci právních předpisů a Stanov může TWR-CZ vydávat své vnitřní předpisy. O vydání vnitřního předpisu rozhoduje Rada na návrh Předsednictva. Předpisy upravující chod redakce vydává ředitel po rozhodnutí Misijního vedení.  

  

Čl. 14

Zrušení TWR-CZ

(14.1) O zrušení TWR-CZ rozhoduje Rada na návrh Misijního vedení. Současně rozhodne, zda se TWR-CZ zrušuje bez likvidace (v případě přeměny, tj. zejména rozdělení či fúze) nebo s likvidací; v takovém případě určuje (povolává) likvidátora, který okamžikem svého povolání nabývá působnosti statutárního orgánu.

(14.2) Rozhodnutí o likvidaci TWR-CZ může být změněno, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace.

(14.3) Účelem likvidace je vypořádat majetek (likvidační podstatu) TWR-CZ, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit řádně s likvidačním zůstatkem, přičemž zájmem TWR-CZ je, aby čistý likvidační zůstatek byl použit opět pro účely křesťanské misie.

 

Čl. 15

Přechodná a závěrečná ustanovení

(15.1) Rada i další kolektivní orgány TWR-CZ mohou rozhodovat též mimo zasedání (tzv. per rollam) tak, že členové orgánu vyjádří svá stanoviska a hlasují v písemné formě nebo pomocí prostředků komunikace na dálku; to neplatí pro záležitosti, pro něž tuto formu vyloučí orgán svým rozhodnutím. Pro účely rozhodování mimo zasedání se za přítomné považují všichni členové orgánu s výjimkou těch, kteří se pro určitý případ nebo pro určité období předem omluvili. Zahájit hlasování může předseda či jiná osoba předsedající orgánu tím, že doručí všem členům orgánu návrh usnesení a stanoví přiměřenou, nejméně třídenní lhůtu k uplatnění hlasů. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis nebo rozhodnutí.

(15.2) Stanoví-li tak vnitřní předpis, považuje se v případě rozhodování kolektivního orgánu za zúčastněného při zasedání ten člen orgánu, který se účastní pomocí prostředků komunikace na dálku, např. telefonickým, elektronickým či jiným podobným připojením; na takového člena se pohlíží, jako by byl na zasedání přítomen.

(15.3) Každý zaměstnanec TWR-CZ má právo být slyšen při jednání Rady i bez vědomí Misijního vedení, pouze na základě oznámení komukoli z členů Rady nejpozději před zahájením zasedání Rady. Oslovený člen Rady je povinen zařadit toto slyšení na program jednání Rady.

(15.4) Ustanovení občanského zákoníku a dalších zákonů, od nichž se lze odchýlit, se pro poměry TWR-CZ nepoužijí; v případě pochybností, zda určitá záležitost je upravena Stanovami a vnitřními předpisy TWR-CZ či zda má být použito ustanovení zákona, se vychází z toho, že Stanovy tuto záležitost upravují; i pokud Stanovy mlčí, má se za to, že zákonné ustanovení vyloučily v nejširším přípustném rozsahu.

(15.5) Toto úplné znění Stanov nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.

 

V Brně dne 25. května 2016

                                                                                               

MUDr. Aleš Navrátil                                                          Ing. Luděk Brdečko, Ph.D.

  předseda spolku                                                               statutární orgán spolku - ředitel

Vytisknout E-mail

Vyznání víry

Vyznání víry TWR

(Statement of Faith) Trans World Radio – International

V ě ř í m e

 1. V jediného Svatého, Všemohoucího Boha, na věky existujícího ve třech osobách - v Otci, Synu a Duchu svatém - stejně věčného bytí, stejné podstaty a téže moci a slávy, každý z nich s odlišnými osobními rysy, avšak bez rozdílu v povaze, podstatě nebo bytí.
 1. V doslovnou a neomezenou inspiraci Starého a Nového zákona; že jsou bezchybné, neomylné ve svém původním znění a že jsou konečnou autoritou víry i života.
 1. Že Pán Ježíš Kristus, nesmrtelný Syn Boží, aniž by přestal být Bohem, stal se člověkem působením Ducha Svatého a zrozením z panny; že žil svůj pozemský život bez hříchu; že zemřel na Golgotě na kříži jako dostačující zástupná oběť za hříšníky; že bylo jeho tělo pohřbeno a že vstal z mrtvých; že vstoupil na nebesa a byl oslaven jako člověk po pravici Boží; že přijde opět pro své vlastní a pak ustaví své království.
 1. Že Duch Svatý je božská bytost, která usvědčuje svět z hříchu, spravedlnosti a soudu; že Duch Svatý je onen nadpřirozený činitel ve znovuzrození, jímž jsou všichni věřící vekřtěni v tělo Kristovo; že je stále s nimi a chrání je až do dne vykoupení. On je ten božský učitel a pomocník, který uvádí věřící do plné pravdy; být naplněn Duchem Svatým je výsadou všech věřících.
 1. Že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, ve stavu nevinnosti. Adamovým proviněním vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt. V důsledku toho lidstvo zdědilo porušenou povahu. Lidé jsou zrozeni v hříchu a ve stavu odsouzení. Jakmile jsou způsobilí nemravného činu, stávají se skutečnými hříšníky ve svých myšlenkách, slovech a skutcích.
 1. Že spasení je dar od Boha, daný člověku skrze milost a přijatý pouze osobním pokáním z hříchu a osobní vírou v osobu, dokonané dílo a usmiřující krev Ježíše Krista.
 1. V tělesné vzkříšení všech lidí: spasených k věčnému životu, nespasených k věčnému trestu. Že duše spasených jsou po smrti oproštěny od těla a v přítomnosti Pána čekají ve vědomé blaženosti na první vzkříšení, kdy duch, duše a tělo budou znovu spojeny, aby byly oslavené navždy s Pánem.
 1. Že obecná církev je duchovní organismus, skládající se ze znovuzrozených lidí, kteří jsou ve chvíli svého znovuzrození vekřtěni v toto tělo Duchem svatým a že místní církev, viditelný obraz tohoto těla, nese odpovědnost za společenství a povznesení věřících a za šíření evangelia do celého světa.

Vytisknout E-mail

Stanovy

Rada  TWR-CZ  jako  nejvyšší  orgán  zapsaného  spolku  Trans  World  Radio  na svém  jednání dne 25. května 2016 projednala a schválila změnu Stanov, která reaguje na nový občanský zákoník; současně bylo schváleno toto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV spolku Trans World Radio

  

Čl. 1

Název a sídlo

(1.1) Název zní: Trans World Radio

                        (Zkratka: TWR-CZ)

(1.2) Sídlo je: Horníkova 2562/36, 628 00  Brno

 

Čl. 2

Základní charakteristika a účel TWR-CZ

(2.1) TWR-CZ vzniklo 10. září 1990 jako sdružení občanů registrované podle zákona 83/1990 Sb.

Od 1. ledna 2014 je TWR-CZ zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 314, jako spolek podle zákona č. 89/2012 Sb. pod IČ: 155 26 372.

(2.2) TWR-CZ je právnickou osobou nevýdělečného charakteru, jejíž majetek pochází z poctivých zdrojů, jejíž jmění se využívá k veřejně prospěnému účelu a na jejíž rozhodování mají vliv pouze bezúhonné osoby.

(2.3) Hlavním účelem (posláním a smyslem) TWR-CZ je pomáhat křesťanským církvím a místním sborům naplňovat příkaz Ježíše Krista, aby byli získáváni jeho učedníci ze všech lidí. S těmito církvemi a místními sbory vytváří mnohostrannou spolupráci, jež slouží misijnímu úsilí a rozvoji církví a sborů, přičemž vychází z textu Lausannské úmluvy a respektuje rozmanitost pohledů různých církví a vyznání. (Text Lausannské úmluvy je uveden v příloze k těmto Stanovám). Zaměřuje se na kladné hodnoty, které pomáhají budovat osobní charakter jednotlivců a tím přispívají k rozvoji společnosti. Při naplňování svého účelu (poslání) je TWR-CZ způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.

(2.4) TWR-CZ je mezidenominační křesťanskou misijní organizací a nezávislým partnerem mezinárodní křesťanské misijní rozhlasové organizace Trans World Radio – International (dále jen TWR-I), jejíž vyznání víry (Statement of Faith) přijímá jako své vyznání víry. Toto vyznání víry je uvedeno v příloze k těmto Stanovám.

 

Čl. 3

Činnost TWR-CZ

 (3.1) Činností TWR-CZ je zejména:

a) tvorba a šíření rozhlasových pořadů především v českém jazyce, které:

aa) nesou posluchačům evangelium o spasení v Ježíši Kristu a zprostředkovávají jejich další biblickou výuku;

ab) pomáhají formovat a upevňovat křesťanský způsob života;

ac) podporují rodinu v jejím základním poslání, pomáhají kultivaci mezilidských vztahů;

ad) pomáhají prevenci kriminality a patologických jevů ve společnosti;

ae) poskytují informace z náboženského prostředí;

af) slouží k vzdělávání a rozvíjení kultury a kulturního dědictví;

b) návazná poradenská služba duchovního charakteru těm posluchačům, kteří o ni požádají, pomoc a podpora v jejich duchovním růstu a při jejich zapojení do místních sborů církví;

c) organizování vzdělávacích a odborných akcí (kurzů, seminářů a instruktáží), zejména v oblasti mediální práce;

d) spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími zařízeními při výchově a vzdělávání mládeže a studentů,  zejména v oblasti práce masmédií;

e) součinnost s  národními partnery TWR v jiných zemích při podpoře tvorby a vysílání křesťanských pořadů;

f) produkce, vydávání a rozšiřování křesťanských nahrávek, literatury a Biblí;

g) spolupráce při organizování a zajišťování humanitárních a charitativních akcí, jako jsou dodávky potravin, léků, šatstva apod. do postižených a potřebných oblastí;

h) další činnosti obdobné povahy.

 

Čl. 4

Členství, práva a povinnosti členů

 (4.1) V TWR-CZ se sdružují fyzické osoby, které se ztotožňují s jejím účelem a posláním uvedeným v bodu 2.3 těchto Stanov a které se rovněž ztotožňují s vyznáním víry TWR-CZ podle bodu 2.4 těchto Stanov. TWR-CZ má nejméně 7 a nejvíce 13 členů. Členství v TWR-CZ je čtyřleté s možností dalšího prodloužení.

(4.2) Členství v TWR-CZ je dobrovolné, není na ně právní nárok a za ně ani za žádný výkon s ním spojený nepřísluší finanční odměna. Členství vzniká přijetím za člena rozhodnutím Rady jako nejvyššího orgánu TWR-CZ zpravidla na základě doporučení zúčastněných církví či místních sborů, přičemž žádná denominace církve nesmí mít mezi členy TWR-CZ nadpoloviční zastoupení. Přijetí za člena předchází jednoroční kandidátské období, kdy se kandidát členství účastní jednání Rady bez hlasovacího práva a seznamuje se s činností TWR-CZ. Dokladem členství je výpis ze zápisu jednání Rady vydaný Radou na žádost člena TWR-CZ.

(4.3) TWR-CZ vede Seznam členů, v němž se eviduje u každého člena TWR-CZ jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně telefonní číslo a kontaktní e-mail. Seznam členů vede a zápisy a výmazy týkající se členství v něm na základě rozhodnutí Rady provádí Předsednictvo. Seznam členů je veřejně nepřístupný. Pro členy TWR-CZ jeho opis vydá na vyžádání Předsednictvo.

(4.4) Od člena TWR-CZ se očekává všestranná podpora činnosti TWR-CZ, pokud konkrétní formu podpory odsouhlasí Rada, propagace činnosti TWR-CZ zejména v rámci jeho církve i místního sboru a účinná pomoc při zajišťování finančních prostředků k podpoře činnosti TWR-CZ. Člen neručí za případné dluhy TWR-CZ.

(4.5) Člen TWR-CZ má zejména právo aktivně se účastnit jednání Rady a volit a být volen do orgánů TWR-CZ. Člen TWR-CZ se při jednání orgánů TWR-CZ včetně hlasování nemůže nechat zastoupit jinou osobu.

 (4.6) Člen TWR-CZ má zejména tyto povinnosti:

a) dodržovat Stanovy TWR-CZ,

a) dbát na dobrou pověst TWR-CZ,

b) podílet se na činnostech Rady,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech TWR-CZ,

d) platit členské příspěvky, pokud je Rada TWR-CZ stanoví s určením jejich výše,

e) bezodkladně hlásit Radě změnu kontaktního údaje uváděného v seznamu členů,

f) zařadit na program jednání Rady slyšení pracovníka, který jej o to požádal,

g) plnit ostatní povinnosti Radou uložené v souladu s těmito Stanovami.

(4.7) Členství v TWR-CZ zaniká:

a) uplynutím členského období;

b) vystoupením člena písemným oznámením doručeným Radě;

c) úmrtím člena;

d) vyloučením člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě; výzva není nutná tehdy, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu;

e) vyškrtnutím ze seznamu členů v případě, že člen neprojevuje zájem o TWR-CZ, zejména pokud se bez vážných důvodů dva roky po sobě nezúčastní setkání Rady,

f) zánikem TWR-CZ;

g) dalším způsobem, pokud tak stanoví právní předpisy.

(4.8) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení bylo přezkoumáno; přezkoumání provádí Předsednictvo.

(4.9) Pokud byl člen TWR-CZ Radou zvolen nebo jmenován do funkce, pak volený nebo jmenovaný mandát má prioritu před mandátem člena, který se v případě potřeby automaticky prodlužuje do konce funkčního období.

 

Čl. 5

Přátelé TWR-CZ

(5.1) Přáteli TWR-CZ jsou dobrovolní spolupracovníci, podporovatelé a posluchači, kteří spolu se členy a zaměstnanci TWR-CZ tvoří širší rodinu TWR-CZ.

(5.2) Je v zájmu naplňování poslání a cílů TWR-CZ, aby mělo přátele po celém území České republiky. Na vytvoření sítě podporovatelů a dobrovolných spolupracovníků se podílejí v rámci své působnosti všechny orgány TWR-CZ.

 

Čl. 6

Orgány TWR-CZ

(6.1) Nejvyšším orgánem TWR-CZ je shromáždění členů TWR-CZ, které se z historických důvodů označuje jako Rada.

(6.2) Dalšími orgány TWR-CZ jsou:

a) Předsednictvo

b) ředitel

c) Misijní vedení

d) Kontrolní komise

(6.3) Statutárním orgánem TWR-CZ je ředitel.

  

Čl. 7

Rada

 (7.1) Rada zejména:

a) sleduje hlavní zaměření činnosti TWR-CZ a dohlíží na dodržování a plnění jeho poslání;

b) hodnotí činnost dalších orgánů TWR-CZ;

c) projednává a schvaluje změny Stanov TWR-CZ;

d) přijímá členy TWR-CZ a rozhoduje o jejich vyloučení;

e) volí ze svého středu na čtyřleté období předsedu, místopředsedu a člena TWR-CZ do Předsednictva; na stejné funkční období volí kontrolní komisi;

f) jmenuje na čtyřleté funkční období ředitele a jeho zástupce, má rovněž právo je odvolat; ředitel i jeho zástupce se svým jmenováním stávají na dobu funkčního období členy Rady;

g) pověřuje praktickým výkonem činností směřujících k naplňování poslání TWR-CZ Misijní vedení;

h) projednává a schvaluje výroční zprávu Misijního vedení a schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření TWR-CZ;

i) projednává, připomínkuje a schvaluje charakter a strategii vysílání TWR-CZ;

j) na návrh Misijního vedení nebo Předsednictva schvaluje neplánované jednorázové výdaje a majetkové dispozice nad 50 % výdajové části schváleného celkového ročního rozpočtu organizace;

k) rozhoduje na návrh Misijního vedení o zrušení TWR-CZ a v případě likvidace určuje likvidátora.

(7.2) Rada se schází nejméně jedenkrát ročně. Radu svolává a její jednání řídí předseda Rady, který tím může pověřit místopředsedu nebo ředitele. Rada se svolává nejméně 30 dnů před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

(7.3) Rada se svolává písemnou pozvánkou, která se zašle všem členům na jimi sdělenou doručovací adresu.  Pozvánka může být členům zaslána rovněž prostřednictvím elektronické pošty, doručením do datové schránky nebo jiným vhodným způsobem, pokud s tím člen souhlasí. Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému členu včas se s nimi seznámit.  

(7.4) Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání Rady a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

(7.5) Kdo zasedání vede, ověří, zda je schopné se usnášet. Zasedání Rady se vede tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Rada usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů TWR-CZ oprávněných o ní hlasovat.

(7.6) Rada je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. S výjimkami uvedenými dále v bodu 7.7 Rada přijímá usnesení většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

(7.7) Se souhlasem nejméně tří čtvrtin všech členů TWR-CZ přijímá Rada usnesení týkající se

a) Stanov TWR-CZ,

b) všech volených a jmenovaných funkcí a

c) zrušení TWR-CZ včetně určení likvidátora.

(7.8) Vyhotovení zápisu ze zasedání Rady zajistí do třiceti dnů od jeho konání ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Rada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky Rada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Originál zápisu podepisuje ten, kdo jednání řídil, dále zapisovatel a předseda, byl-li přítomen. Kopii zápisu obdrží všichni členové TWR-CZ.

(7.9) Náklady spojené s výkonem členských povinností se hradí z prostředků TWR-CZ.

(7.10) Při volbě a jmenování do funkcí se pokud možno přihlíží k zásadě rovnoměrného zastoupení zúčastněných křesťanských církví či nezávislých společenství. K této zásadě se nepřihlíží, pokud by její uplatnění mohlo vést k omezení žádoucí akceschopnosti a maximálně efektivního fungování TWR-CZ.

 

Čl. 8

Předsednictvo

(8.1) Předsednictvo je pětičlenné a tvoří je předseda, místopředseda, ředitel, zástupce ředitele a další pověřený člen Rady.

 (8.2) Předsednictvo:

a) navrhuje Radě ke schválení vysílací strategii TWR-CZ;

b) rozhoduje o zásadních otázkách spolupráce s mezinárodním TWR a ostatními národními partnery TWR;

c) rozhoduje o členství TWR-CZ ve sdruženích a společnostech;

d) rozhoduje o hlavních směrech získávání finančních prostředků na činnost TWR-CZ a sleduje finanční zabezpečení činnosti TWR-CZ;

e) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena;

f) projednává rozpočet a závěrečný účet TWR-CZ na příslušné období;

g) sleduje platovou strukturu organizace, v závislosti na finanční situaci stanovuje plat a odměnu ředitele a jeho zástupce a schvaluje mzdový vývoj TWR-CZ; při rozhodování o výši platu opustí ředitel i jeho zástupce jednání;

h) schvaluje dlouhodobý nájem a pronájem bytových a nebytových prostor v domě TWR-CZ;

i) na návrh Misijního vedení schvaluje neplánované jednorázové výdaje a majetkové dispozice ve výši od 25 % do 50 % výdajové části schváleného celkového ročního rozpočtu spolku.

(8.3) V čele Předsednictva stojí předseda, který svolává schůzi Předsednictva zpravidla 2x ročně. Předseda může svoláním a řízením Předsednictva pověřit místopředsedu nebo ředitele. Předsednictvo musí být svoláno vždy, požádá-li o to kterýkoliv z členů Předsednictva.

(8.4) Předsednictvo se usnáší většinou hlasů všech svých členů, přičemž k přijetí usnesení je nutný souhlas ředitele nebo jeho zástupce. O usnesení Předsednictva jsou pravidelně informováni všichni členové TWR-CZ kopií zápisu z jednání. Informovanost pracovníků TWR-CZ o usnesení Předsednictva zajišťuje ředitel, resp. jeho zástupce.

 

Čl. 9

Ředitel a Misijní vedení

(9.1) K zabezpečení poslání a cílů TWR-CZ jsou do pracovního poměru přijímáni zaměstnanci TWR-CZ (dále jen „zaměstnanci“).

(9.2) Práci zaměstnanců organizuje, řídí a hodnotí Misijní vedení, které tvoří ředitel, jeho zástupce a další ředitelem jmenovaní členové z řad zaměstnanců TWR-CZ. Do působnosti a odpovědnosti Misijního vedení patří vše, co není těmito Stanovami vyhrazeno Radě, Předsednictvu nebo řediteli.

(9.3) Ředitel zejména:

a) zastupuje TWR-CZ navenek;

b) jmenuje a odvolává členy Misijního vedení;

c) řídí práci Misijního vedení;

d) v souladu se schváleným mzdovým vývojem stanovuje plat a odměny členů Misijního vedení;

e) realizuje rozhodnutí Misijního vedení týkající se zaměstnanců TWR-CZ, jako je zejména jejich přijetí či propuštění a jejich mzdy nebo odměny za práci;

f) podepisuje za TWR-CZ smlouvy a dohody;

g) zastupuje nebo pověřuje zastoupením TWR-CZ při všech jednáních s TWR či jinými národními partnery TWR; je-li při těchto jednáních vyžadována nebo se jeví jako vhodná účast členů Rady, konzultuje tuto záležitost v rámci Předsednictva.

(9.4) Misijní vedení zejména:

a) řídí práci výkonné části TWR-CZ;

b) dbá na dodržování všech platných zákonných norem a předpisů, které se týkají činnosti TWR-CZ;

c) rozhoduje o přijetí a uvolnění zaměstnanců a informuje o tom Předsednictvo;

d) v souladu se schváleným mzdovým vývojem stanovuje plat a odměny zaměstnanců, kteří nejsou členy misijního vedení;

e) projednává s Předsednictvem vysílací strategii TWR-CZ a po jejím schválení Radou zabezpečuje její realizaci, rozhoduje o rozvrhu, skladbě a tvorbě pořadů, organizuje spolupráci v oblasti tvorby a užívání pořadů s jinými subjekty;

f) projednává s Předsednictvem zásadní otázky duchovního poradenství a návazné práce a zabezpečuje jejich realizaci;

g) zajišťuje sestavení rozpočtu na příslušné období a po projednání s Předsednictvem jej předkládá Radě ke schválení, jakož i závěrečný účet TWR-CZ s výroční zprávou za uplynulé období;

h) schvaluje neplánované jednorázové výdaje a majetkové dispozice do výše 25 % výdajové části celkového schváleného ročního rozpočtu organizace; pokud jde o částku ve výši 10% celkového schváleného ročního rozpočtu a více (s výjimkou revolvingu), informuje o tom Předsednictvo;

i) rozhoduje o zásadních otázkách propagace TWR-CZ včetně časopisu a pověřuje odpovědného redaktora časopisu;

j) navrhuje Radě zrušení TWR-CZ.

(9.5) Misijní vedení svolává k jednání ředitel podle potřeby, zpravidla jednou za 14 dní. Misijní vedení je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

(9.6) Misijní vedení se usnáší prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas ředitele. Usnesení o návrhu na zrušení TWR-CZ musí být přijato všemi členy Misijního vedení. Z porad Misijního vedení se pořizuje soupis všech rozhodnutí a usnesení. Podle potřeby svolává Misijní vedení porady všech pracovníků TWR-CZ.

(9.7) Nelze-li zajistit urychlené zasedání Misijního vedení a hrozí-li nebezpeční z prodlení, je ředitel oprávněn rozhodnout ve věcech uvedených výše v odstavci 9.4, pokud je to možné, pak po poradě s alespoň jedním členem Misijního vedení. O svém rozhodnutí je ředitel povinen informovat členy Misijního vedení na nejbližším jednání. Misijní vedení může rozhodnout o dodatečném projednání záležitosti; přitom lze změnit původní rozhodnutí ředitele v případě, je-li to možné a účelné.

 

Čl. 10

Kontrolní komise

(10.1) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TWR-CZ řádně vedeny a vykonává-li TWR-CZ činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy; Kontrolní komise provádí kontroly hospodaření. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně členy Předsednictva.

(10.2) Kontrolní komise má tři členy, které volí a odvolává Rada jako nejvyšší orgán TWR-CZ. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s funkcí ředitele ani s funkcí zástupce ředitele. Členové Kontrolní komise volí ze svého středu vedoucího, který organizuje činnost Kontrolní komise a zajišťuje vyhotovení kontrolních zpráv. Vedoucí Kontrolní komise je z titulu své funkce oprávněn účastnit se jednání Rady a Předsednictva, které informuje o výsledcích provedených kontrol. 

(10.3) V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů TWR-CZ a požadovat od členů dalších orgánů TWR-CZ nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

 Čl. 11

Zásady hospodaření

(11.1) Majetek TWR-CZ tvoří movitý a nemovitý majetek a práva TWR-CZ.

(11.2) TWR-CZ získává finanční prostředky z:

 1. a) členských příspěvků, jsou-li stanoveny;
 2. b) darů fyzických a právnických osob;
 3. c) výnosů pořádaných akcí;
 4. d) výnosů z majetku TWR-CZ (např. z odprodeje či pronájmu movitých i nemovitých věcí apod.);
 5. e) eventuálně z jiných zdrojů.

(11.3) TWR-CZ hospodaří v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně vedení předepsané účetní evidence. Rozpočet na příslušné období (zpravidla kalendářní rok) a výsledky hospodaření schvaluje Rada.

 

Čl. 12

Jednání za TWR-CZ

(12.1) TWR-CZ zastupuje ve všech záležitostech statutární orgán, kterým je ředitel.

 (12.2) V nepřítomnosti ředitele zastupuje TWR-CZ Radou jmenovaný zástupce ředitele, a to v plném rozsahu práv a povinností ředitele. Ostatní zaměstnanci zastupují TWR-CZ v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. Je-li pro jednání potřeba písemné plné moci, uděluje ji ředitel jako statutární orgán.    

(12.3) Kdo za TWR-CZ podepisuje, připojí k názvu spolku svůj podpis a údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

(12.4) Dispozice s prostředky TWR-CZ uloženými na bankovních účtech podepisuje ředitel spolu s dalším k tomu pověřeným členem Misijního vedení.

 

Čl. 13

Vnitřní předpisy

(13.1) V rámci právních předpisů a Stanov může TWR-CZ vydávat své vnitřní předpisy. O vydání vnitřního předpisu rozhoduje Rada na návrh Předsednictva. Předpisy upravující chod redakce vydává ředitel po rozhodnutí Misijního vedení.  

  

Čl. 14

Zrušení TWR-CZ

(14.1) O zrušení TWR-CZ rozhoduje Rada na návrh Misijního vedení. Současně rozhodne, zda se TWR-CZ zrušuje bez likvidace (v případě přeměny, tj. zejména rozdělení či fúze) nebo s likvidací; v takovém případě určuje (povolává) likvidátora, který okamžikem svého povolání nabývá působnosti statutárního orgánu.

(14.2) Rozhodnutí o likvidaci TWR-CZ může být změněno, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace.

(14.3) Účelem likvidace je vypořádat majetek (likvidační podstatu) TWR-CZ, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit řádně s likvidačním zůstatkem, přičemž zájmem TWR-CZ je, aby čistý likvidační zůstatek byl použit opět pro účely křesťanské misie.

 

Čl. 15

Přechodná a závěrečná ustanovení

(15.1) Rada i další kolektivní orgány TWR-CZ mohou rozhodovat též mimo zasedání (tzv. per rollam) tak, že členové orgánu vyjádří svá stanoviska a hlasují v písemné formě nebo pomocí prostředků komunikace na dálku; to neplatí pro záležitosti, pro něž tuto formu vyloučí orgán svým rozhodnutím. Pro účely rozhodování mimo zasedání se za přítomné považují všichni členové orgánu s výjimkou těch, kteří se pro určitý případ nebo pro určité období předem omluvili. Zahájit hlasování může předseda či jiná osoba předsedající orgánu tím, že doručí všem členům orgánu návrh usnesení a stanoví přiměřenou, nejméně třídenní lhůtu k uplatnění hlasů. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis nebo rozhodnutí.

(15.2) Stanoví-li tak vnitřní předpis, považuje se v případě rozhodování kolektivního orgánu za zúčastněného při zasedání ten člen orgánu, který se účastní pomocí prostředků komunikace na dálku, např. telefonickým, elektronickým či jiným podobným připojením; na takového člena se pohlíží, jako by byl na zasedání přítomen.

(15.3) Každý zaměstnanec TWR-CZ má právo být slyšen při jednání Rady i bez vědomí Misijního vedení, pouze na základě oznámení komukoli z členů Rady nejpozději před zahájením zasedání Rady. Oslovený člen Rady je povinen zařadit toto slyšení na program jednání Rady.

(15.4) Ustanovení občanského zákoníku a dalších zákonů, od nichž se lze odchýlit, se pro poměry TWR-CZ nepoužijí; v případě pochybností, zda určitá záležitost je upravena Stanovami a vnitřními předpisy TWR-CZ či zda má být použito ustanovení zákona, se vychází z toho, že Stanovy tuto záležitost upravují; i pokud Stanovy mlčí, má se za to, že zákonné ustanovení vyloučily v nejširším přípustném rozsahu.

(15.5) Toto úplné znění Stanov nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.

 

V Brně dne 25. května 2016

                                                                                               

MUDr. Aleš Navrátil                                                          Ing. Luděk Brdečko, Ph.D.

  předseda spolku                                                               statutární orgán spolku - ředitel

Vytisknout E-mail

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout