Playlist

Živé vysílání

16:30 Listárna
17:00 Interval
Voxel: CD Nanovo (R)
18:05 Myšlenka na den
Klenoty (R)
18:30 Štafeta
Rodinné rady (R)
19:00 Písničky

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Klenoty - Marie Faldynová


Česká redakce Trans World Radia

Česká redakce Trans World Radia (zkratka TWR-CZ) je nezávislým národním partnerem největší rozhlasové sítě světa, mezinárodní křesťanské rozhlasové misie Trans World Radio – International.

Trans World Radio – CZ se připojilo ke společnému programu šíření víry v jediného Boha Stvořitele a Jeho syna Pána Ježíše Krista, který byl ukřižován jako výkupné za naše hříchy.

Méně oficiálně řečeno je TWR-CZ společenství lidí, kteří prostřednictvím rozhlasového vysílání sdělují zprávu o Bohu a Jeho poselství dalším lidem.

TWR-CZ přináší evangelium, což je dobrá zpráva o věčném životě s Bohem jako protipól věčného posmrtného trápení.

V evangeliu je zakódována možnost osobního vztahu s Bohem a odpuštění hříchů skrze Jeho syna, Pána Ježíše Krista.

 

Pro naplnění tohoto záměru byla samotným Pánem Ježíšem vybrána církev, jejíž hlavou je On sám. Církev tvoří jednotlivci, kteří se stali křesťany přijetím odpuštění hříchů a vírou v Pána Ježíše Krista. Trans World Radio je nástrojem této církve.

Česká redakce má pracoviště v Brně a odpovídá za přípravu rozhlasových programů v české řeči a za realizaci vysílání.

V TWR-CZ pracuje tým redaktorů, techniků a dalších pracovníků, kteří koordinují veškerou redakční práci a nesou za ni plnou odpovědnost. Pro realizaci daného záměru se k základnímu týmu připojují desítky až stovky externích dobrovolných spolupracovníků z řad věřících lidí náležejících k různým, především evangelikálním církvím.

Statut TWR-CZ

Trans World Radio je registrováno u MV jako občanské sdružení, pod č. VSP/1-2207/90-R. Oficiální zahájení činnosti se datuje k 10.9.1990.

Prvořadým cílem TWR je prostřednictvím rozhlasových pořadů pomáhat církvím a místním sborům naplňovat misijní příkaz Ježíše Krista. Ve své práci ctí především autoritu biblického textu, respektuje přitom znění základních dokumentů mezinárodní sítě TWR (Vyznání víry TWR-International) a Mezinárodní pravidla programové tvorby, jejichž součástí jsou i Principy chování mezinárodní federace žurnalistů, která zdůrazňují respekt k pravdě, svobodě, serióznosti a poctivosti.

Při tvorbě pořadů bere TWR-CZ v úvahu rozmanitost praxe jednotlivých denominací a Lausannskou smlouvu, jejíž českou verzi si můžete přečíst zde. TWR-CZ se orientuje především na spolupráci s evangelikálními církvemi, ale nad církevní příslušnost klade důraz na osobní víru v Pána Ježíše a na poslušnost Božímu Slovu.

TWR-CZ je tvořeno výkonnou částí (redakcí) a Radou TWR-CZ. Členové Rady i pracovníci redakce jsou z různých denominací, společný je jim důraz na potřebu vědomého osobního vztahu mezi člověkem a Bohem skrze Pána Ježíše Krista.

TWR-CZ nepodléhá žádné církvi, ale úzce s církvemi spolupracuje na principu dobrovolnosti a hledání společných cílů. TWR-CZ nepodléhá mezinárodním složkám TWR, ale kooperuje s nimi na základě vzájemných smluv a na principu spoluodpovědnosti za rozhlasovou misii na celém světě.

Obsah veškeré produkce je posuzován Biblí, podléhá autocenzuře zodpovědných redaktorů a autorů a hlavní body biblických principů jsou obsaženy ve Vyznání víry TWR.

Česká redakce je legislativně i ekonomicky naprosto samostatným subjektem bez jakýchkoliv vazeb na jiné instituce (vyjma dobrovolné spolupráce) a bez jakýchkoliv vazeb na státní či jiné veřejné dotace.

TWR-CZ s plnou odpovědností řídí tým 5 pracovníků (Misijní vedení) v čele s ředitelem. Za jednotlivé úseky činnosti nesou odpovědnost jmenovaní pracovníci (oblast redakční, technická a ostatní). Dohled nad činností TWR-CZ má ve své kompetenci zhruba patnáctičlenná Rada TWR-CZ, v níž zasedají zástupci jednotlivých církví a další jmenované osoby.

Ekonomika TWR-CZ, jakož i veškerá další činnost, je průhledná, řádně kontrolovaná a plně podřízená vlastním stanovám, jakož i zákonům ČR a mezinárodním smlouvám.

Trans World Radio v České republice (TWR-CZ) je národním partnerem TWR-International

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.