Playlist

Živé vysílání

05:30 Kompas
Zjevení (38): Sardy (3) (R)
05:45 Písničky
06:00 Přehled pořadů, písničky
06:15 Tichý čas
06:25 Písničky
06:45 Biblická úvaha
Spory v církvi

Vysíláním vás provází

Glosa Petra Rause

Prolhat se k pravdě?


Čtyři kroky k záchraně

První krok

Bůh Tě miluje a nabízí Ti dokonalý plán pro Tvůj život.

Boží láska:

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Evangelium podle Jana, 3. kapitola)

Boží plán:

Ježíš řekl: "Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti." (to znamená plný život, který má smysl - Evangelium podle Jana, 10. kapitola)

Proč je tedy tolik lidí, kteří tímto životem nežijí? Protože...

 

Druhý krok

 

Člověk je hříšný a oddělený od Boha. Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Člověk je hříšný:

"Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy." (List Římanům, 3. kapitola)

Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno. Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hřích.

Člověk je oddělený od Boha:

"Mzdou hříchu je smrt..." (tzn. duchovní smrt, věčné zavržení a oddělení od Boha - List Římanům, 6. kapitola)

Tento obrázek znázorňuje, že Bůh je svatý a člověk je hříšný. Hřích tvoří hlubokou propast, která je odděluje. Člověk se neustále snaží dosáhnout Boha a plného života vlastním úsilím, např. dobrým životem, filozofií nebo různými náboženstvími. Nic z toho však nemůže vyřešit problém jeho hříchu.

Jak tuto propast překlenout?

 

Třetí krok

 

Ježíš Kristus je jediným, Božím řešením problému lidského hříchu. V něm můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Ježíš za nás zemřel: 

"Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní." (List Římanům, 5. kapitola)

Vstal z mrtvých:

"Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou." (1. list Korintským, 15. kapitola)

Ježíš je jedinou cestou k Bohu: 

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Janovo Evangelium, 14. kapitola)

Bůh překlenul propast, která nás od něj odděluje. Poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži místo nás a zaplatil tak za naše hříchy.

K čemu jsou tyto tři kroky důležité?

 

Čtvrtý krok

 

Ježíše Krista musíme osobně přijmout jako Spasitele a Pána. Potom můžeme poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Ježíše Krista musíme přijmout:

"Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." (Janovo evangelium, 1. kapitola)

Ježíše přijímáme vírou: 

"Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit." (List Efezským, 2. kapitola)

Ježíše přijímáme osobním pozváním: 

Ježíš řekl: "Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu" (Zjevení Janovo, 3. kapitola)

Přijmout Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu (pokání) a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít.

Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani žádný citový prožitek.  Ježíše přijímáme vírou, rozhodnutím své vůle.

Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba hned teď!

Bůh Tě zná. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na tvé upřímnosti. Modlitba je rozhovor s Bohem.

Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

"Pane Ježíši, potřebuji tě. Děkuji Ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Otvírám Ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána. Děkuji Ti za odpuštění hříchů. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít."

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál?Jestli ano, můžeš se tak teď modlit a Ježíš, jak zaslíbil, vstoupí do tvého života.

Nový život

 

Jak si můžeš být jistý, že Ježíš je ve tvém životě?

Byl jsi upřímný, když jsi Ježíše zval do svého života? Ježíš slíbil, jak je psáno ve Zjevení Janově, 3. kapitole, že k tobě vejde. Věříš mu, že to udělal? Můžeš si být jistý, že Bůh odpověděl na Tvou modlitbu. On je spolehlivý.

V Bibli je všem, kdo přijmou Pána Ježíše, zaslíben věčný život:

"A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život." (1. list Janův, 5. kapitola)

Často Bohu děkuj za to, že Kristus vstoupil do tvého života a že tě nikdy neopustí ("Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.'" - List Židům, 13. kapitola). Na základě jeho zaslíbení si můžeš být jistý, že Ježíš v tobě žije a že s ním máš už teď věčný život. On nikdy nelže.

Co se stalo, když jsi přijal Ježíše?

V okamžiku, kdy jsi vírou přijal Ježíše do svého života, stalo se mimo jiné toto:

Ježíš vstoupil do tvého života:

Ježíš řekl: "Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu" (Zjevení Janovo, 3. kapitola)

Bůh ti odpustil hříchy:

"V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů." (List Koloským, 1. kapitola)

Stal ses Božím dítětem:

"Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." (Janovo evangelium, 1. kapitola)

Dostal jsi věčný život:

"Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života." (Janovo evangelium, 5. kapitola)

Začal jsi žít životem, který ti Bůh připravil a pro který tě stvořil:

"Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti." (Janovo evangelium, 10. kapitola)
"Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!" (2. list Korintským, 5. kapitola)
"Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás." (1. list Tesalonickým, 5. kapitola)

Přijetí Ježíše Krista je nejvýznamnější a zároveň nejradostnější událostí ve tvém životě.

Jak může křesťan růst ve víře?

"Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista." (2. list Petrův, 3. kapitola)
Základem pro duchovní růst je naše neustálá důvěra Ježíši.

V růstu ti pomohou:

Modlitba - mluv denně s Bohem. ("Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám." - Janovo evangelium, 15. kapitola)

Boží slovo - čti denně Bibli. Začni třeba Lukášovým evangeliem. ("Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje apoštol Pavel." - Skutky apoštolů, 17. kapitola)

Poslušnost - Poslouchej Boha v každém okamžiku svého života. ("Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat." - Janovo evangelium, 14. kapitola)

Svědectví - vyznávej Ježíše denně svým životem i slovy. ("Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky." - Janovo evangelium, 15. kapitola)

Důvěra - důvěřuj Ježíši v každé oblasti svého života. ("Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží." - 1. list Petrův, 5. kapitola)

Zdrojem duchovního růstu je Duch svatý. Umožni mu, aby tě vedl ve tvém každodenním životě a svědectví.

Důležitost společenství křesťanů:

"Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův." (List Židům, 10. kapitola) V tomto textu jsme napomínáni, abychom neopouštěli společenství křesťanů. Více polínek pohromadě hoří jasným plamenem. Odložíme-li však jedno stranou, rychle uhasíná a chladne. Podobně je tomu i s křesťany. Pokud ještě nejsi členem skupiny křesťanů, kteří se zabývají studiem Bible, zapoj se do některé. Navštěvuj také některou z církví, které vyznávají Krista a učí jeho slovu - Bibli.

Mluv s dalšími lidmi o Pánu Ježíši.

 

Přihlášení Vám umožní rozšířený přístup k některým částem tohoto webu.
Pokud ještě nemáte svoje přihlašovací jméno a heslo pro tyto stránky, vytvořte si nejprve účet.

Save
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout